Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (14061 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. nemá na stanovisko orgánu ochrany přírody vliv.Průvodce investora procesem EIA

  

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

  

2. Oznámení

  

3. Zjišťovací řízení

 

4. Dokumentace

  

5. Posudek

 

6. Veřejné projednání

  

7. Závěrečné stanovisko

 

Časový průběh procesu EIA

  

  

Povinnosti investora: Požádat orgán ochrany přírody o vydání stanoviska podle § 45i.

Cíl: Stanovisko orgánu ochrany přírody slouží k určení, zda je třeba záměr posoudit z hlediska vlivů na území soustavy Natura 2000,  tj. z hlediska vlivu na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).

Příslušný úřad: Orgán ochrany přírody

Průběh: Orgán ochrany přírody vydá stanovisko, ve kterém určí zda lze nebo nelze vyloučit významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000 (vzor viz níže) Pokud orgán ochrany přírody významné vlivy vyloučí, nevyplývá pro investora žádná další povinnost (pokud není povinen pokračovat v procesu posouzení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí). 

Ze stanoviska, které významné vlivy nevyloučí vyplývá pro investora povinnost podrobit záměr posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny , tzv. Naturové posouzení, které musí být zpracováno osobou s příslušnou autorizací. Investor je následně povinen podat oznámení podle § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. I v případě, že jeho záměr nespadá ani do jedné z kategorií v příloze č. 1 k zákonu (záměry vždy posuzované a záměry vyžadující zjišťovací řízení), je investor povinen podat oznámení, a to oznámení podlimitního záměru (podrobněji viz 2. Oznámení).

Zákon: §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)


Přesné znění příslušných paragrafů: § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Orgány ochrany přírody, příslušné k vydání stanoviska podle § 45i jsou podle územního umístění záměru:
* krajské úřady mimo území chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP) včetně ochranných pásem, mimo vojenské újezdy a mimo ostatní pozemky určené pro účely obrany státu
* správy CHKO a NP na území chráněných krajinných oblastí a národních parků, včetně ochranných pásem
* újezdní úřady na území vojenských újezdů
* Ministerstvo životního prostředí na pozemcích určených pro účely obrany státu mimo vojenské újezdy

O stanovisko je nutné požádat všechny dotčené orgány ochrany přírody: pokud záměr leží na území dvou krajů, je nutno požádat oba krajské úřady, pokud záměr leží na území chráněné krajinné oblasti, mimo ni a na území vojenského újezdu je nutné požádat o stanovisko Správu CHKO, krajský úřad a újezdní úřad.

Doporučený obsah žádosti:
Žádost o vydání stanoviska podle § 45i má obsahovat základní informace o záměru:
Název, rozsah, kapacita, územní vymezení, stručný popis technického a technologického řešení, termín zahájení a dokončení realizace, situační výkres nebo mapa.

 U záměrů, pro které vyplývá povinnost posouzení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí může být žádost o vydání stanoviska předložena ve formě oznámení.

Oficiální stránky soustavy Natura 2000 v ČR (odkaz se otevře v novém okně)
Seznam evropsky významných lokalit v ČR (odkaz se otevře v novém okně)
Seznam ptačích oblastí v ČR (odkaz se otevře v novém okně)

Vyhledání evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na mapě: Mapový server AOPK ČR (odkaz se otevře v novém okně)

 Jak vypadá Stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK (podle přílohy č. 2 k metodickému materiálu Ministerstva životního prostředí ČR: Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti):

Stanovisko, kterým nebyly vyloučeny významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000:
Krajský úřad (Správa CHKO nebo NP, újezdní úřad, Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy I-IX), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) (podle § 78 odst. 2, § 78a odst. 1, § 79 odst. 3, písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru (koncepce) … žadatele …, adresa…, podané(ho) dne … a doručené(ho) dne…, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
nelze vyloučit, že uvedený záměr (uvedená koncepce) může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Podpis vedoucího úřadu

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000:
Krajský úřad (Správa CHKO nebo NP, újezdní úřad, Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy I-IX), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) (podle § 78 odst. 2, § 78a odst. 1, § 79 odst. 3, písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru (koncepce)  … žadatele …, adresa…, podané(ho) dne … a doručené(ho) dne…, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
uvedený záměr (uvedená koncepce) nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Podpis vedoucího úřadu

 Moje služby

- zpracuji žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody

- jako osoba s autorizací podle § 45i vám zpracuji posouzení vašeho záměru podle § 45i (Naturové posouzení)

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

 Další krok Průvodce: 2. Oznámení


Máte dotaz ke článku?

Související články:
Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA (27.08.2009)
Oznámení (27.08.2009)
Zjišťovací řízení (27.08.2009)
Dokumentace (27.08.2009)
Posudek (27.08.2009)
Veřejné projednání (27.08.2009)
Závazné stanovisko §9a (27.08.2009)
Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.