Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Přehled všech článků o biotopech na této stránce
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 31. 08. 2009 (8463 přečtení)

Pro lepší orientaci v rubrice Biotopy, Natura 2000 jsem připravila přehled biotopů s odkazy na články na této stránce. V Vodní toky a nádrže  T Sekundární trávníky a vřesoviště  L Lesy K Křoviny
 V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod  T1 Louky a pastviny  L1 Mokřadní olšiny  K1 Mokřadní vrbiny
 V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod  T1.1 Mezofilní ovsíkové louky  L2 Lužní lesy  K2 Vrbové křoviny podél vodních toků
 V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní  T1.2 Horské trojštětové louky  L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)  K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
 V4 Makrofytní vegetace vodních toků  T1.3 Poháňkové pastviny  L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy  K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů
 V5 Vegetace parožnatek  T1.4 Aluviální psárkové louky  L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek  K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
 V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes)  T1.5 Vlhké pcháčové louky  L2.4 Měkké luhy nížinných řek  K4 Nízké xerofilní křoviny
 M Mokřady a pobřežní vegetace  T1.6 Vlhká tužebníková lada  L3 Dubohabřiny  R Prameniště a rašeliniště
 M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic  T1.7 Kontinentální zaplavované louky  L3.1 Hercynské dubohabřiny  R1 Prameniště
 M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod  T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace  L3.2 Polonské dubohabřiny  R1.1 Luční pěnovcová prameniště
 M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty  T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky  L3.3 Karpatské dubohabřiny  R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců
  M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů  T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd  L3.4 Panonské dubohabřiny  R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
 M1.4 Říční rákosiny  T2 Smilkové trávníky  L4 Suťové lesy  R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
 M1.5 Pobřežní vegetace potoků  T2.1 Subalpínské smilkové trávníky  L5 Bučiny  R1.5 Subalpínská prameniště
 M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů  T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy  L5.1 Květnaté bučiny  R2 Slatinná a přechodová rašeliniště
 M1.7 Vegetace vysokých ostřic  T2.3 Podhorské až horské smilkové trávníky  L5.2 Horské klenové bučiny  R2.1 Vápnitá slatiniště
 M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus)  T3 Suché trávníky  L5.3 Vápnomilné bučiny  R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
 M2 Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin  T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)  L5.4 Acidofilní bučiny  R2.3 Přechodová rašeliniště
 M2.1 Vegetace letněných rybníků  T3.2 Pěchavové trávníky  L6 Teplomilné doubravy  R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotsemenkou bílou (Rhynchospora alba)
 M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků  T3.3 Úzkolisté suché trávníky  L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy  R3 Vrchoviště
  M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí  T3.4 Širokolisté suché trávníky  L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši  R3.1 Otevřená vrchoviště
 M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav  T3.5 Acidofilní suché trávníky  L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku  R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
 M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin  T4 Lesní lemy  L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy  R3.3 Vrchovištní šlenky
 M4 Štěrkové říční náplavy  T4.1 Suché bylinné lemy  L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy  R3.4 Degradovaná vrchoviště
 M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace  T4.2 Mezofilní bylinné lemy  L7 Acidofilní doubravy  A Alpínské bezlesí
 M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica)  T5 Trávníky písčin a mělkých půd  L7.1 Suché acidofilní doubravy  A1 Alpínské trávníky   
 M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites)  T5.1 Jednoletá vegetace písčin  L7.2 Vlhké acidofilní doubravy  A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
 M5 Devětsilové lemy horských potoků  T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)  L7.3 Subkontinentální borové doubravy  A1.2 Zapojené alpínské trávníky
 M6 Bahnité říční náplavy  T5.3 Kostřavové trávníky písčin  L7.4 Acidofilní doubravy na písku  A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace
 M7 Bylinné lemy nížinných řek  T5.4 Panonské stepní trávníky na písku  L8 Suché bory  A2.1 Alpínská vřesoviště
 S Skály, sutě a jeskyně  T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd  L8.1 Boreokontinentální bory  A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
 S1 Skály a droliny  T6 Vegetace efemér a sukulentů  L8.2 Lesostepní bory  A3 Sněhová vyležiska
 S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin  T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů  L8.3 Perialpidské hadcové bory  A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace
 S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin  T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů  L9 Smrčiny  A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
 S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek  T7 Slaniska  L9.1 Horské třtinové smrčiny  A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
 S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin  T8 Nížinná až horská vřesoviště  L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny  A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
 S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)  T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin  L9.3 Horské papratkové smrčiny  A5 Skalní vegetace sudetských karů
 S2 Pohyblivé sutě  T8.2 Sekundární podhorská a horská vřesoviště  L10 Rašelinné lesy  A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin
 S3 Jeskyně  T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin  L10.1 Rašelinné březiny  A7 Kosodřevina
     L10.2 Rašelinné brusnicové bory  A8 Subalpínské listnaté křoviny
     L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť  A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
     L10.4 Blatkové bory  A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny

 


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.