Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 15. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky

Fotografie biotopu a  v něm rostoucích rostlin.Biotop:   T1.1, mezofilní ovsíkové louky

Natura 2000:  
6510 Extensive hay meadows of the plain to submontane level (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Fytocenologie:   Arrhenatherion elatioris Koch 1926


 

T1.1 ovsíková louka
T1.1 ovsíková louka
Ovsíková louka, Jablonec nad Jizerou Ovsíková louka, Jablonec nad Jizerou
T1.1 - mezofilní ovsíkové louky
T1.1 - mezofilní ovsíkové louky
Velmi chudá ovsíková louka, téměř monokultura ovsíku vyvýšeného Málo květnatá ovsíková louka s pastinákem a škardou dvouletou

 

Louky nížin a pahorkatin s  dominantním ovsíkem vyvýšeným Arrhenatherum elatius nebo podhorské louky s převahou trav nižšího vzrůstu, např. s kostřavou červenou. Porosty vysoké až 1 m, pokryvnost 60-100%. Mechové patro bývá vyvinuté jen omezeně, na vlhčích místech. Vyskytují se na vyšších stupních aluviálních teras a na svazích, nejčastěji v blízkosti sídel. Většinou jsou dvakrát ročně kosené, vyskytují se roztroušeně po celé ČR. Nejcennějším typem ovsíkových luk je reliktní vegetace s mochnou bílou z dob předintenzívního hospodaření.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 Dg řebříček obecný Achillea millefolium
Achillea millefolium, řebříček obecný
 
Dm ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
 
 Dg zvonek rozkladitý Campanula patula
Campanula patula, zvonek rozkladitý
 
 Dg rožec obecný luční Cerastium holosteoides
Cerastium holosteoides, rožec obecný
ssp. triviale
 Dg škarda dvouletá Crepis biennis
Crepis biennis, škarda dvouletá
 
 Dg kakost luční Geranium pratense
Geranium pratense, kakost luční
 
 srha laločnatá Dactylis glomerata
Dactylis glomerata, srha říznačka
 
 mrkev obecná Daucus carota
Daucus carota, mrkev obecná
 
 Dg bolševník obecný Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium, bolševník obecný
 
 Dg chrastavec rolní Knautia arvensis
Knautia arvensis, chrastavec rolní
 
 Dg pastinák setý Pastinaca sativa
Pastinaca sativa, pastinák setý
 
 svízel bílý Galium album
Galium album, svízel bílý
 
 Dg mochna bílá Potentilla alba
Potentilla alba, mochna bílá
 
 Dg lomikámen zrnatý Saxifraga granulata
Saxifraga granulata, lomikámen zrnatý
 
 kopretina bílá Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare, kopretina bílá
 
 lipnice luční Poa pratensis s. lat.
Poa pratensis, lipnice luční
 
trojštět žlutavý Trisetum flavescens
trojštět žlutavý

 kozí brada východní Tragopogon orientalis
Tragopogon orientalis, kozí brada východní
 
 jetel luční Trifolium pratense
Trifolium pratense, jetel luční
 

 Dg řebříček luční Achillea pratensis

obrázek

 psineček obecný Agrostis capillaris

obrázky

 ovsíř pýřitý Avenula pubescens

obrázky

 sveřep měkký Bromus hordeaceus

obrázky

 kostřava luční Festuca pratensis

obrázky

 Dm kostřava červená Festuca rubra s. lat.

obrázky

 Dg zvonečník hlavatý pravý Phyteuma orbicutare
subsp. orbiculare

obrázky

 chrastavec Kitaibelův Knautia kitaibelii

obrázky

 Dg jetel pochybný Trifolium dubium

obrázky

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Pokud se vám tento článek líbí, můžete ho přidat tímto tlačítkem do několika služeb pro sdílení článků (seznamy oblíbených článků, bookmarks) na internetu a podělit se tak s ostatními: Přidat.eu záložku
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.