Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 30. 03. 2009 (6831 přečtení)

Fotografie acidofilní teplomilné doubravy a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L6.5 acidofilní teplomilné doubravy

Natura 2000: 
91l0* Euro-Siberian steppe oak woods - L6.5A prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960
Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967


 

L6.5B acidofilní teplomilné doubravy - L6.5B acidofilní teplomilné doubravy (bez kručinky chlupaté)
L6.5B acidofilní teplomilné doubravy - L6.5B acidofilní teplomilné doubravy (bez kručinky chlupaté)
Porost s tolitou, Černov Porost s tolitou, Černov

Světlé lesy s převahou dubu zimního za hranicí rozšíření dubu šípáku nebo na půdách kyselejších, než jaké vyhovují šipáku. V nižším stromovém patře se může objevit habr obecný. Stromové patro může mít menší pokryvnost a nízký vzrůst (okolo 4-6 metrů). Keřové patro je méně vyvinuto, většinou je tvořeno jen nižšími duby. Bylinné patro je druhové bohaté, bez výrazných diagnostických druhů, chybějí druhy submediteránní a panonské. Převahu má často kostřava ovčí, lipnice hajní nebo tolita lékařská. Na skalnatých svazích vzrůstá pokryvnost mechového patra, které bývá vyvinuto. Acidofolní teplomilné doubravy osidlují strmé svahy, často skalnaté, v teplých oblastech také plošiny a svahy mírné. Podkladem jsou kyselé horniny, půdy jsou mělčí. Vyskytuje se v Čechách v údolích řek (Vltava, Berounka, Sázava) a v Českém krasu, na Moravě v oblasti mezi Znojmem a Brnem, vzácně i jinde. Pro účely soustavy Natura 2000 se rozlišují acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou L6.5A, které jsou stanovištěm prioritním, jedná se o asociaci Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963. Doubravy s výraznějším zastoupením kručinky chlupaté se vyskytují na strmých svazích a skalních ostrožnách jihozápadní Moravy, zejména v údolích řek Oslavy, Jihlava, Rokytná, Jevišovka a Dyje. Porosty jsou pravidelně rozvolněné, se zakrslými duby a s mechovým patrem s  acidofilními mechy a lišejníky s vysokou pokryvností. Ostatní porosty do soustavy Natura 2000 zahrnuty nejsou, označují se L6.5B.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

habr obecný Carpinus betulus
Carpinus betulus, habr obecný - Carpinus betulus, habr obecný
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný - Ligustrum vulgare
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní - Quercus petraea s.l.
bělozářka větvitá Anthericum ramosum
Anthericum ramosum, bělozářka větevnatá - bělozářka větevnatá, Anthericum ramosum
Dm metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká - Avenella  flexuosa
ostřice nízká Carex humilis
Carex humilis, ostřice nízká - Carex humilis, ostřice nízká
Dg hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum
hvozdík  kartouzek - Dianthus carthusianorum
pryšec chvojka Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka - Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka
Dm kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí - Festuca ovina
Dm kostřava sivá Festuca pallens
kostřava sivá - Festuca pallens
Dg kručinka chlupatá Genista pilosa
kručinka chlupatá - Genista pilosa
kručinka barvířská Genista tinctoria
kručinka barvířská - Genista tinctoria
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední - Hieracium murorum
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella
jestřábník chlupáček - Hieracium pilosella
jestřábník savojský Hieracium sabaudum
jestřábník savojský - jestřábník savojský, Hieracium sabaudum
rozchodník velký Hylotelephium maximum
rozchodník velký - Hylotelephium maximum
třezalka tečkovaná Hypericum perforatum
třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum
pavinec horský Jasione montana
pavinec horský - Jasione montana
lnice kručinkolistá Linaria genistifolia
lnice kručinkolistá - Linaria genistifolia
Dm bika hajní pravá Luzula luzuloides ssp. luzuloides
bika hajní - Luzula luzuloides
Dg smolnička obecná Lychnis viscaria
smolnička obecná - Lychnis viscaria
Dm lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní - Poa nemoralis
kokořík vonný Polygonatum odoratum
kokořík vonný - Polygonatum odoratum
šťovík menší Rumex acetosella
šťovík menší - Rumex acetosella
Dg rozchodník skalní Sedum reflexum
rozchodník skalní - Sedum reflexum (S. rupestre)
Dg rozchodník dlouholistý Sedum sexangulare
rozchodník dlouholistý - Sedum sexangulare
Dg silenka nící Silene nutans
silenka nící - Silene nutans
řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum
Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá - Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
jetel alpinský Trifolium alpestre
jetel alpinský - Trifolium alpestre
rozrazil lékařský Veronica officinalis
rozrazil lékařský - Veronica officinalis

jestřábník Lachenalův Hieracium lachenalii

obrázek

Dg mateřídouška časná Thymus praecox

obrázek 

rozrazil vídeňský Veronica vindobonensis

obrázek

     

 

Mechorosty:

rohozub nachový Ceratodon purpureus
dutohlávka bodlatá Cladonia rangiformis
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme
ploník chluponosný Polytrichum piliferum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring L6.5A

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.