Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 30. 03. 2009 (10774 přečtení)

Fotografie acidofilní teplomilné doubravy a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L6.5 acidofilní teplomilné doubravy

Natura 2000: 
91l0* Euro-Siberian steppe oak woods - L6.5A prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960
Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967


 

L6.5B acidofilní teplomilné doubravy
L6.5B acidofilní teplomilné doubravy
Porost s tolitou, Černov Porost s tolitou, Černov

Světlé lesy s převahou dubu zimního za hranicí rozšíření dubu šípáku nebo na půdách kyselejších, než jaké vyhovují šipáku. V nižším stromovém patře se může objevit habr obecný. Stromové patro může mít menší pokryvnost a nízký vzrůst (okolo 4-6 metrů). Keřové patro je méně vyvinuto, většinou je tvořeno jen nižšími duby. Bylinné patro je druhové bohaté, bez výrazných diagnostických druhů, chybějí druhy submediteránní a panonské. Převahu má často kostřava ovčí, lipnice hajní nebo tolita lékařská. Na skalnatých svazích vzrůstá pokryvnost mechového patra, které bývá vyvinuto. Acidofolní teplomilné doubravy osidlují strmé svahy, často skalnaté, v teplých oblastech také plošiny a svahy mírné. Podkladem jsou kyselé horniny, půdy jsou mělčí. Vyskytuje se v Čechách v údolích řek (Vltava, Berounka, Sázava) a v Českém krasu, na Moravě v oblasti mezi Znojmem a Brnem, vzácně i jinde. Pro účely soustavy Natura 2000 se rozlišují acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou L6.5A, které jsou stanovištěm prioritním, jedná se o asociaci Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963. Doubravy s výraznějším zastoupením kručinky chlupaté se vyskytují na strmých svazích a skalních ostrožnách jihozápadní Moravy, zejména v údolích řek Oslavy, Jihlava, Rokytná, Jevišovka a Dyje. Porosty jsou pravidelně rozvolněné, se zakrslými duby a s mechovým patrem s  acidofilními mechy a lišejníky s vysokou pokryvností. Ostatní porosty do soustavy Natura 2000 zahrnuty nejsou, označují se L6.5B.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

habr obecný Carpinus betulus
Carpinus betulus, habr obecný
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
bělozářka větvitá Anthericum ramosum
Anthericum ramosum, bělozářka větevnatá
Dm metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká
ostřice nízká Carex humilis
Carex humilis, ostřice nízká
Dg hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum
hvozdík  kartouzek
pryšec chvojka Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka
Dm kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí
Dm kostřava sivá Festuca pallens
kostřava sivá
Dg kručinka chlupatá Genista pilosa
kručinka chlupatá
kručinka barvířská Genista tinctoria
kručinka barvířská
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella
jestřábník chlupáček
jestřábník savojský Hieracium sabaudum
jestřábník savojský
rozchodník velký Hylotelephium maximum
rozchodník velký
třezalka tečkovaná Hypericum perforatum
třezalka tečkovaná
pavinec horský Jasione montana
pavinec horský
lnice kručinkolistá Linaria genistifolia
lnice kručinkolistá
Dm bika hajní pravá Luzula luzuloides ssp. luzuloides
bika hajní
Dg smolnička obecná Lychnis viscaria
smolnička obecná
Dm lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
kokořík vonný Polygonatum odoratum
kokořík vonný
šťovík menší Rumex acetosella
šťovík menší
Dg rozchodník skalní Sedum reflexum
rozchodník skalní
Dg rozchodník dlouholistý Sedum sexangulare
rozchodník dlouholistý
Dg silenka nící Silene nutans
silenka nící
řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum
Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
jetel alpinský Trifolium alpestre
jetel alpinský
rozrazil lékařský Veronica officinalis
rozrazil lékařský

jestřábník Lachenalův Hieracium lachenalii

obrázek

Dg mateřídouška časná Thymus praecox

obrázek 

rozrazil vídeňský Veronica vindobonensis

obrázek

     

 

Mechorosty:

rohozub nachový Ceratodon purpureus
dutohlávka bodlatá Cladonia rangiformis
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme
ploník chluponosný Polytrichum piliferum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring L6.5A

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.