Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 16. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L4, suťové lesy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 08. 10. 2007 (9860 přečtení)

Fotografie suťového lesa a  v něm rostoucích rostlin. Biotop:   L4, suťové lesy

Natura 2000:  
9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Tilio-Acerion Klika 1955


 

L4, suťový les - L4, suťový les, Lunario-Aceretum
L4, suťový les - L4, suťový les, Mercuriali-Fraxinetum
Suťový les, Lunario-Aceretum Suťový les, Mercuriali-Fraxinetum

 

Stromové patro je druhově bohaté, převládají suťové dřeviny jako javory, lípy, jasan a jilm. Keřové patro je také bohatě vyvinuto, v bylinném patře se vyskytují druhy přesahující z okolních bučin, dubohabřin nebo údolních luhů. Typické je zastoupení nitrofilních druhů, například kakostu smrdutého nebo kopřivy a druhů vlhkomilných. Suťové lesy se vyskytují na strmých svazích s výchozy skal, svazích s výrazným půdotokem, v roklinách a v dolních částech svahů, často s akumulací balvanů nebo suti. Půdy mají obvykle vysoký obsah skeletu a jsou bohaté na živiny a vlhké. Suťové lesy tvoří maloplošné porosty do nadmořské výšky 800-900 m.n.m., vyskytují se roztroušeně v pahorkatinách až horských polohách po celé ČR. Suťové lesy mají několik typů, v nížinách jsou hojné lípy s příměsí habru, ve vyšších polohách převládá klen s příměsí buku. Na vápencích se vyskytuje typ s jelením jazykem a také typ s lípami, pěchavou vápnomilnou a s teplomilnými druhy.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg javor mléč Acer platanoides
javor mléč - Acer platanoides
 Dg javor klen Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus, javor klen - Acer pseudoplatanus, javor klen
 líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná - Corylus avellana, líska obecná
buk lesní Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, buk lesní - Fagus sylvatica, buk lesní
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý - jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
Dg srstka angrešt Ribes uva-crispa
srstka angrešt - srstka angrešt, Grossularia uva-crispa, Ribes u.
růže převislá Rosa pendulina
růže převislá - růže převislá, Rosa pendulina
bez černý Sambucus nigra
bez černý - bez černý, Sambucus nigra
bez hroznatý Sambucus racemosa
bez hroznatý - bez hroznatý, Sambucus racemosa
Dg. tis červený Taxus baccata
tis červený - tis červený, Taxus baccata
Dg lípa srdčitá Tilia cordata
lípa srdčitá - lípa srdčitá, Tilia cordata
Dg lípa velkolistá Tilia platyphyllos
lípa velkolistá - lípa velkolistá, Tilia platyphyllos
Dg. jilm drsný Ulmus glabra
jilm drsný - Ulmus glabra
oměj vlčí mor Aconitum lycoctonum
oměj vlčí - oměj vlčí, Aconitum lycoctonum (vulparia)
samorostlík klasnatý Actaea spicata
samorostlík klasnatý - samorostlík klasnatý, Actaea spicata
Dg Dm udatna lesní Aruncus vulgaris
udatna lesní - Aruncus vulgris
papratka samičí Athyrium filix-femina
papratka samičí - papratka samičí, Athyrium femina
 zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý - Campanula trachelium
 kostřava lesní Festuca altissima
kostřava lesní - kostřava lesní, Festuca altissima
 pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l. 
hluchavka pitulník, pitulník žlutý - hluchavka pitulník, pitulník žlutý, Galeobdolon luteum
 mařinka vonná Galium odoratum 
mařinka vonná (svízel vonný) - mařinka vonná (svízel vonný), Galium odoratum
Dg netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá - Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
hluchavka skvrnitá Lamium maculatum
hluchavka skvrnitá - hluchavka skvrnitá, lamium maculatum
 hrachor lecha Lathyrus vernus
Lathyrus vernus, hrachor jarní - Lathyrus vernus, hrachor jarní
 Dg Dm měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva
měsíčnice vytrvalá - měsíčnice vytrvalá, Lunaria rediviva
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící - Melica nutans, strdivka nící
 bažanka vytrvalá Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá - bažanka vytrvalá, Mercurialis perennis
šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý - šťavel kyselý, Oxalis acetosella
devětsil bílý Petasites albus
devětsil bílý - Petasites albus
Dg jelení jazyk celolistý Phyllitis scolopendrium
jelení jazyk - jelení jazyk, Phylittis scolopendrium
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní - Poa nemoralis
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský - Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
Dg Dm pěchava vápnomilná Sesleria albicans
pěchava vápnomilná Sesleria albicans (calcarea) - pěchava vápnomilná, Sesleria albicans (S. calcarea)
kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá - kopřiva dvoudomá, Urtica dioica

 vrbovka horská Epilobium montanum

obrázky

Dg kapradina laločnatá Polystichum aculeatum

obrázky

 

Mechorosty:

baňatka obecná Brachythecium rutabulum
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme
měřík příbuznýý Plagiomnium affine
měřík bodlavý Plagiomnium cuspidatum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.