Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 19. 02. 2007 (9401 přečtení)

Popis biotopu.Biotop:   L3.4, panonské dubohabřiny

Natura 2000:  
91G0 * Pannonic oak-hornbeam forest - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Carpinion Issler 1931, asociace Primulo veris-Carpinetum Neuhausl et Neuhauslová ex Neuhauslová-Novotná 1964, Fraxino pannonicae-Carpinetum Soó et Borhidi in Soó 1962


 

   

 

Lesy s dominancí habru obecného, dubu letního a dubu zimního, často je přimísena babyka a jeřáb břek, které tvoří nižší etáž stromového patra. Keřové patro tvoří teplomilné keře, v bylinném patře někdy převládá strdivka jednokvětá, jindy je bylinné patro bez dominant. Vyskytují se druhy hájové, větší zastoupení mají druhy teplomilné. Mechové patro se vyvíjí nevýrazně nebo chybí. Porůstá živinami bohaté půdy, často vápnité, hlubší. Panonské dubohabřiny najdeme nejčastěji v nižších částech svahů, zatímco na horních částech svahů a na plošinách jsou vyvinuty teplomilné doubravy. Oblastí výskytu je jižní Morava, vzácně jižní okraj Moravského krasu.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg Dmjavor babyka Acer campestre
Acer campestre, javor babyka
Dg Dmhabr obecný Carpinus betulus
Carpinus betulus, habr obecný
Dg svída dřín Cornus mas
svída dřín
svída krvavá Cornus sanguinea
Cornus sanguinea, svída krvavá
líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
hloh obecný Crataegus laevigata
hloh obecný
hloh jednosemenný Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Dg brslen bradavičnatý Euonymus verrucosa
brslen bradavičnatý
buk lesní Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, buk lesní
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
zimolez pýřitý Lonicera xylosteum
zimolez pýřitý
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
Dm jeřáb břek Sorbus torminalis
jeřáb břek
lípa srdčitá Tilia cordata
Tilia cordata, lípa srdčitá
jilm habrolistý Ulmus minor
jilm habrolistý
zvonek broskvolistý Campanula persicifolia
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý Campanula rapunculoides
zvonek řepkovitý
zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý
konvalinka vonná Convallaria majalis
Convallaria majalis, kovalinka vonná
Dm dymnivka nízká Corydalis pumila
dymnivka nízká
srha hajní Dactylis polygama
Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní
pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.
Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník
mařinka vonná Galium odoratum
Galium odoratum, mařinka vonná
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
hrachor černý Lathyrus niger
Lathyrus niger, hrachor černý
hrachor lecha Lathyrus vernus
Lathyrus vernus, hrachor jarní
Dm kamejka modronachová Lithospermum purpurocaeruleum
kamejka modronachová
pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý
 
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
Dg medovník velkokvětý Melitis melissophyllum
medovník velkolistý
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
Dg prvosenka jarní Primula veris
prvosenka jarní
Dg plicník měkký Pulmonaria mollis
plicník měkký
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
ptačinec velkokvětý Stellaria holostea
ptačinec velkokvětý
kostival hlíznatý Symphytum tuberosum
Symphytum tuberosum, kostival hlíznatý
řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum
Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys
Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek
violka divotvárná Viola mirabilis
violka divotvárná
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní

ostřice horská Carex montana

obrázky

klinopád obecný Clinopodium vulgare

obrázky

kostřava různolistá Festuca heterophylla

obrázky

 Dg svízel lesní Galium sylvaticum

obrázek

strdivka jednokvětá Melica uniflora

obrázky

kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum

obrázky
     


Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.