Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 19. 02. 2007 (5636 přečtení)

Popis biotopu.Biotop:   L3.2, polonské dubohabřiny

Natura 2000:  
9170  Galio-Carpinetum oak and hornbeam forests
Fytocenologie:   Carpinion Issler 1931, Tilio-Carpinetum Trozczyk


 

   

 

Lesy s dominancí habru obecného, s lípou a duby. V keřovém patře se vyskytují druhy stromového patra, líska a krušina olšová. V bylinném patře se vyskytují mezofilní lesní druhy a hojné jsou i druhy vlhčích lesních půd a druhy boreálních lesů. Vyskytuje se na svazích i na rovinách, půdy bývají bohatší a na jaře zamokřené. Výskyt je omezen pouze na Ostravsko a v okolí.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg Dm habr obecný Carpinus betulus
Carpinus betulus, habr obecný - Carpinus betulus, habr obecný
líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná - Corylus avellana, líska obecná
topol osika Populus tremula
topol osika - Populus tremula
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní - Quercus petraea s.l.
Dm dub letní Quercus robur
dub letní - Quercus robur
bez černý Sambucus nigra
bez černý - bez černý, Sambucus nigra
Dm lípa srdčitá Tilia cordata
Tilia cordata, lípa srdčitá - Tilia cordata, lípa srdčitá
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní - Anemone nemorosa, sasanka hajní
kopytník evropský Asarum europaeum
kopytník evropský - Asarum europaeum
papratka samičí Athyrium filix-femina
papratka samičí - papratka samičí, Athyrium femina
válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní - Brachypodium sylvaticum
zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý - Campanula trachelium
ostřice třeslicovitá Carex brizoides
ostřice třeslicovitá - Carex brizoides
jahodník obecný Fragaria vesca
jahodník obecný - Fragaria vesca
pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.
Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník - Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský - Gagea lutea
pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý - Maianthemum bifolium
mléčka zední Mycelis muralis
mléčka zední - Mycelis muralis
Dg šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý - šťavel kyselý, Oxalis acetosella
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní - Poa nemoralis
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský - Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
žindava evropská Sanicula europaea
žindava evropská - Sanicula europaea
krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý - Scrophularia nodosa
Dg sedmikvítek evropský Trientalis europaea
sedmikvítek evropský - Trientalis europaea
Dg brusnice borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka - Vaccinium myrtillus
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní - Viola reichenbachiana

ostřice lesní Carex sylvatica

obrázky

Dg svízel Schultesův Galium schultesi

obrázky

kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum

obrázky

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.