Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Keřové biotopy (biotopy řady K) * Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Mgr. Ivana Paukertová - Keřové biotopy (biotopy řady K) - 19. 02. 2009 (8632 přečtení)

Fotografie vysokých mezofilních a xerofilních křovin a v nich rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:   Berberidion Br.-Bl.1950
 Pruno-Rubion radulae Weber 1974


 

K3 mezofilní křoviny - K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
K3 mezofilní křoviny - K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
křoviny se svídou krvavou, pozdně letní aspekt křoviny s převahou lísky a s hájovými druhy
K3 mezofilní křoviny - K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
K3 mezofilní křoviny - K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
častý typ křovin s převládající trnkou a růží šípkovou, liniový porost teplomilný typ s mahalebkou a hrušní polničkou - Prunetum mahaleb

 

Husté, zapojené křoviny vysoké 2-5 metrů, druhově bohaté, kromě plošných porostů často liniové. Mají několik typů, podle oblasti výskytu. Bylinné patro okraje bývá světlejší a sušší, s výskytem druhů okolních trávníků a druhů lemových,  vnitřek bývá zastíněný, s nitrofilními, mezofilními nebo hájovými druhy. Vyskytují se po celé republice, hojnější jsou  v mozaikovité kulturní krajině Chybí jen v podmáčených pánvích (Třeboňsko) a ve vysokých polohách (Šumava, Krkonoše apod.)  Do biotopu nepatří  meze s převahou ovocných stromů podrostlé bezem černým, křoviny s převahou synyntropních, pasekových nebo nepůvodních dřevin (X8, X11).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dm javor babyka Acer campestre
Acer campestre, javor babyka - Acer campestre, javor babyka
Dg dřišťál obecný Berberis vulgaris
dřišťál obecný - Berberis vulgaris
 Dg Dm svída dřín Cornus mas
svída dřín - Cornus mas
Dg Dm svída krvavá Cornus sanguinea
Cornus sanguinea, svída krvavá - Cornus sanguinea, svída krvavá
 
 Dg Dm líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná - Corylus avellana, líska obecná
skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus
skalník celokrajný - Cotoneaster integerrimus
Dg Dm hloh Crataegus spp. (1)
hloh obecný - Crataegus laevigata
Dg brslen evropský Euonymus europaea
brslen evropský - Euonymus europaea
Dg brslen bradavičnatý Euonymus verrucosa
brslen bradavičnatý - Euonymus verrucosa
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý - jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
Dg Dm ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný - Ligustrum vulgare

třešeň ptačí Prunus avium
třešeň ptačí - Prunus avium
Dg Dm mahalebka obecná Prunus mahaleb
mahalebka obecná - Prunus mahaleb

Dg Dm slivoň trnka Prunus spinosa
slivoň trnka  - Prunus spinosa
Dg hrušeň polnička Pyrus pyraster
hrušeň polnička - Pyrus pyraster
Dg řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý - Rhamnus cathartica
Dg Dm růže Rosa spp. (2)
růže šípková - Rosa canina
Dg ostružiník Rubus spp. (3)
ostružiník - Rubus fruticosus agg.
ostružiník maliník Rubus idaeus
ostružiník maliník - Rubus idaeus
jeřáb ptačí pravý Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
jeřáb obecný - Sorbus aucuparia
Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený - Arrhenatherum elatius
 
Dm válečka prapořitá Brachypodium pinnatum
válečka prapořitá - Brachypodium pinnatum
 
zvonek broskvolistý Campanula rapunculoides
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý - Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý Campanula persicifolia
zvonek řepkovitý - Campanula rapunculoides

zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý - Campanula trachelium

srha laločnatá Dactylis glomerata
Dactylis glomerata, srha říznačka - Dactylis glomerata, srha říznačka

pýr plazivý (vlevo) Elytrigia repens
pýr plazivý (vlevo) - Elytrigia repens

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka - Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka

Dm jahodník truskavec Fragaria moschata
jahodník truskavec - Fragaria moschata
jahodník obecný Fragaria vesca
jahodník obecný - Fragaria vesca
svízel bílý Galium album
Galium album, svízel bílý - Galium album, svízel bílý
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula - Galium aparine
Dm kakost smrdutý Geranium robertianum
kakost smrdutý - Geranium robertianum
 
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský - Gagea lutea
 
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní - Poa nemoralis
 
lipnice luční Poa pratensis s. lat.
Poa pratensis, lipnice luční - Poa pratensis, lipnice luční
 
čičorka pestrá Securigera varia
čičorka pestrá - Securigera varia (Coronilla v.)
jetel prostřední Trifolium medium
jetel prostřední - Trifolium medium
kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá - kopřiva dvoudomá, Urtica dioica
violka psí Viola canina
violka psí - Viola canina
violka Rivinova Viola riviniana
violka Rivinova  - Viola riviniana
rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys
Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek - Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek

Dg kalina tušalaj Viburnum lantana

obrázky

klinopád obecný Clinopodium vulgare

obrázky

kostřava červená Festuca rubra s. lat.

obrázky

tořice japonská Torilis japonica

obrázky

 
(1) všechny domácí druhy včetně hybridogenních
(2) všechny domácí vyšší keře
(3) druhy s vazbou na nelesní prostředí (s výjimkou acidofilních), zejména ze subsekce Rubus a sérií Canenscentes, Discolores a Radulae.

 

Další informace na této stránce:
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.