Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Ekologie * Vliv porostů dřevin na prašnost
ukázka z knihy - Ekologie - 04. 11. 2009 (8274 přečtení)

Jak působí dřeviny a rostliny na prašnost?Ovzduší v prostoru mezi zelenými porosty je celkově méně znečištěno prachovými částicemi než stejné ovzduší v prostoru bez vegetačního krytu. Mechanismus protiprašné působnosti zeleně je dvojí.
Aktivní snižování prašnosti je především způsobeno určitou filtrační účinnosti listové plochy rostlin. Mohutnost této účinnosti je dána absolutním povrchem listů (absolutní povrch listů je sedimentačně účinná plocha, obyčejně horní strana listu, měřená na 1 m2 kolmého průmětu.) jeho charakterem, sklonem, pohyblivostí, vlhkostí a lepkavostí i charakterem sedimentu. Největší účinnou plochu mají drobnolisté dřeviny, největší absolutní povrch má dobře udržovaný trávník. Z hlediska charakteru listu jsou nejúčinnější rostliny s chlupatým listem. Vodorovné listy mají větší účinnost než listy šikmé, poněvadž jsou schopny déle udržet prachový sediment. Listy uvnitř koruny zadržují sediment lépe než listy na jejím okraji, neboť jsou chráněny proti proudění větru. Z tohoto hlediska jsou tedy významné ty druhy, které si zachovávají bohaté olistění také uvnitř korun, popřípadě jsou důležité podsadby stínomilných dřevin pod korunami vyšších dřevin - patrovité uspořádání porostu. Pro likvidaci sedimentu je vhodné, aby pod ochranným pásem byla travnatá plocha, popřípadě zkypřená půda s dobrými zasakovacími možnostmi (ovlhčení, popřípadě snadnější definitivní spojení sedimentu s půdou). Přehled dřevin podle jejich schopnosti zachytit prachové částice je uveden v tabulce.
Pasívní snižování vzdušné prašnosti pomocí zeleně záleží v tom, ,že prachové částice z ovzduší propadávají vlivem zpomalení proudu vzduchu při jeho nárazu na vegetační bariéru. Intenzita sedimentace je přímo úměrná změněné únosnosti větru, tedy čím větší je zpomalení rychlosti vzduchu, tím větší je množství prachových částic „vypadlých" ze vzduchu. Proto je třeba v podmínkách našich zahrad počítat s tím, že v blízkostí těchto protiprašných výsadeb bude prašnost zvýšená. V jejich těsné blízkostí by proto nebylo vhodné umisťovat taková zařízení, která budeme nejčastěji používat (obytná terasa, rekreační trávník apod.). Ideální by bylo, kdyby se v oblastech se zvýšenou prašností tyto speciální protiprašné výsadby situovaly na vyčleněných, samostatných plochách mimo zahrady.
 

Hodnoty zadrženého prachu u některých druhů dřevin (podle B. Wagnera 1970).

1. Opadavé listnáče, standard líska obecná = 13,6 g/m2 = 1  

 

české jméno latinské jméno zadržený prach v g/m2 porovnání se standardem
čimišník stromovitý Caragana arborescens 5,71 0,42
mahónie cesmínolistá Mahonia aquifolia 6,66 0,49
javor tatarský Acer tataricum 9,11 0,67
dřín obecný Cornus mas 9,11 0,67
trojpuk něžný Deutzia gracilis 9,11 0,67
zimolez tatarský Lonicera tatarica 9,38 0,69
líska obecná Corylus avellana 13,60 1,00
hloh obecný Crataegus oxyacantha 14,55 1,07
kustovnice cizí Lycium barbatum 16,46 1,21
zimolez obecný Lonicera xylosteum 19,72 1,45
meruzalka alpská Ribes alpinum 19,72 1,45
komule davidova Buddleya davidii 26,79 1,97
škumpa orobincová (ocetná) Rhus typhina 29,10 2,14
hlošina úzkolistá Eleagnus angustifolia 31,42 2,31

 

 2. Jehličnany, standard tis červený = 6,94 g/ m2 = 1

české jméno latinské jméno zadržený prach v g/m2 porovnání se standardem
borovice lesní Pinus sylvestris 2,22 0,32
borovice vejmutovka Pinus strobus 2,43 0,35
borovice limba Pinus cembra 2,91 0,42
borovice černá Pinus nigra 2,98 0,43
smrk ztepilý Picea abies 4,44 0,64
borovice kleč Pinus mugo 5,90 0,85
tis červený Taxus baccata 6,94 1,00
smrk pančičův Picea omorica 8,12 1,17
jedlovec kanadský Tsuga canadensis 9,30 1,34
zerav západní Thuja occidentalis 10,06 1,45
cypříšek hrachonosný Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' 14,78 2,13
jalovec obecný Juniperus communis 17,97 2,59
smrk sivý (zakrslý) Picea glauca albertiana conica 23,73 3,42
cypříšek hrachonosný Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' 24,91 3,59

 

Ukázka z knihy J. Mareček et al. , SZN, Praha 1975: Zahrada a její uspořádání


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.