Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 15. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* KvalifikaceMgr. Ivana Paukertová

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 7.4.1999
Autorizace
Autorizace pro posouzení podle § 45i (Naturové posouzení) zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č.j. 35002/ENV/06, 1222/630/06 ze dne 5.9.2007

Vzdělání
  Univerzita Komenského v Bratislavě, obor špeciálna biológia a ekológia
  Diplomová práce Sezónní dynamika společenstev Carici pilosae-Carpinetum a Chelidonio-Robinietum

Ještě před studiem jsem rok pracovala jako asistentka ředitele Botanického ústavu v Průhonicích. Po dokončení vysoké školy jsem pracovala jako odborný botanik na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Brně na oddělení ekologie krajiny. Od roku 1999 pracuji jako OSVČ na živnostenský list. V letech 2001-2004 jsem vykonávala funkci krajského koordinátora a vedla tým jihomoravských mapovatelů při mapování biotopů České republiky. Toto mapování biotopů sloužilo jako podklad pro návrh národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000. V dalších letech jsem se podílela na rektifikaci, monitoringu a aktualizaci vrstvy mapování biotopů.

Dřívější práce
Spolupráce s prof. E. Hadačem na květeně Bukovských vrchů
Spoluautorka článku, který popisuje nové společenstvo Peplido-Juncetum bufonii Hadač E., Andresová J., Paukertová I, Klescht V.: Čtyři mokřadní společenstva Bukovských vrchů na SV Slovensku, Preslia, Praha, 58: 339-347, 1986
Návrh památných stromů pro okres Žďár nad Sázavou
Návrh VKP pro okres Žďár nad Sázavou
Mapování krajiny v okresu Žďár nad Sázavou
Mapování vegetace v Krkonoších
Monitoring vegetace vodní nádrže Nové mlýny
Botanické inventarizace chráněných území
Mapování biocenter
Plány péče
Kniha Přírodou za léčivými rostlinami
Redaktorská práce, populární články, dětské hry Buňka a Papouškova cesta

Přehled prací od roku 2000 je uveden samostatně.
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.