Posudek

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení , Vydáno dne: 27. 08. 2009

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. mění v § 9 (Posudek) jen několik formulací.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Investor je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku podklady použité pro zpracování dokumentace i další údaje potřebné ke zpracování posudku. Dále je investor povinen posudek zaplatit.

Cíl: Zpracování a zveřejnění oponentního posudku, který zhodnotí úplnost a správnost uvedených údajů, vypořádá vyjádření a navrhne stanovisko.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: Příslušný úřad zajistí zpracování posudku autorizovanou osobou, jeho rozeslání a zveřejnění. Následně zorganizuje veřejné projednání.

Zákon: § 9 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 45i odstavec 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)

 


 

Přesné znění příslušných paragrafů: § 9 zákona 100/2001 Sb., § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

I na zpracování posudku se podílejí autorizované osoby, ty ale zajišťuje příslušný úřad, nikoliv investor. Autorizované osoby, které se podíleli na zpracování dokumentace se nesmí podílet ani dílčím způsobem na posudku.

Na doporučení zpracovatele posudku si může příslušný úřad vyžádat další doplnění dokumentace, případně zpracování dalších variant.

 

 Moje služby

-  zpracuji analýzu záměru z hlediska variant a navrhnu variantu/y optimální z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti i z hlediska investora

- jako osoba s autorizací podle § 45i zpracovávám příslušné části posudků

- jako osoba s autorizací podle § 67 zpracovávám příslušné části posudků

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 6. Veřejné projednání