Dokumentace

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení , Vydáno dne: 27. 08. 2009

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. mění v příloze č. 4 (Náležitosti dokumentace) jen několik formulací.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Investor podle závěrů zjišťovacího řízení a všech vyjádření dopracuje oznámení a předloží příslušnému úřadu k vyjádření jako dokumentaci.

Cíl: Dopracování oznámení podle závěrů zjišťovacího řízení.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: Po předložení dokumentace zajistí příslušný úřad zveřejnění dokumentace a její rozeslání na všechna místa, která stanoví zákon. Dále zajistí zpracovatele posudku a zorganizuje veřejné projednání. K dokumentaci se vyjadřují i orgány ochrany přírody, které zhodnotí část týkající se evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V případě nedostatečného zpracování si orgán ochrany přírody může vyžádat doplnění. V případě že záměr má negativní vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, může vznést orgán ochrany přírody požadavek na zpracování nových variant.

Zákon: § 8 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 45i odstavec 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)


Přesné znění příslušných paragrafů: § 8 zákona 100/2001 Sb., § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Náležitosti dokumentace stanoví příloha č. 4 k zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dokumentace musí být zpracována osobou s autorizací podle § 19 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud je vyžadováno biologické hodnocení, musí být zpracováno autorizovanou osobou, stejně jako posouzení podle § 45i. Pokud se jedná o záměr v kategorii I. (vždy posuzované záměry) anebo vyžádal-li si to příslušný úřad, musí se na zpracování podílet i osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje všechny náležitosti, vrátí jí oznamovateli (investorovi) k doplnění nebo přepracování s upřesněním požadovaných náležitostí. Doplněná nebo přepracovaná dokumentace musí být znovu rozeslána dotčeným správním úřadům a dotčeným samosprávním celkům a znovu zveřejněna. Pro investora to znamená, že všechny lhůty začínají běžet znovu a o tuto dobu je proces posuzování vlivů prodloužen. 

 

 

 Moje služby

-   zpracuji analýzu záměru z hlediska variant a navrhnu varianty optimální z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti i z hlediska investora

-  jako osoba s autorizací podle § 45i vám zpracuji posouzení vašeho záměru podle § 45i (Naturové posouzení)

jako osoba s autorizací podle § 67 vám zpracuji biologické hodnocení vašeho záměru

 

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 5. Posudek