Oznámení

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení , Vydáno dne: 27. 08. 2009

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. zavádí významné změny zjišťovacího řízení. Usiluje-li oznamovatel o negativní závěr zjišťovacího řízení, je potřeba již do oznámení pečlivě a odborně zapracovat všechny podmínky a opatření vztahující se k průběhu a způsobu provádění záměru. Více v článku.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

 

Povinnosti investora: Podat oznámení záměru příslušnému úřadu podle zákona o posuzování vlivů.

Cíl: Poskytnutí dostatečných informací všem subjektům dotčeným v procesu posouzení.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV)

Průběh: Investor zpracuje a podá oznámení záměru příslušnému úřadu podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, nejlépe včetně stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i. Příslušný úřad poté zahájí proces posuzování vlivů na životní prostředí, rozešle oznámení dotčeným subjektům a oznámení zveřejní. Jakmile je podáno oznámení a proces posuzování je zahájen, objeví se posuzovaný záměr v informačním systému EIA.

Zákon: § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV), § 45i, odstavec 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)


Přesné znění příslušných paragrafů: § 6 zákona 100/2001 Sb., § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Příslušné úřady podle zákona o posuzování vlivů (ZPV) jsou:

* Ministerstvo životného prostředí. Ministerstvo zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 ve sloupci A a jejich změn (záměry vždy vyžadující posouzení), zajišťuje mezistátní posuzování záměrů.

* Orgány kraje Zjišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 ve sloupci B (záměry vždy vyžadující posouzení), záměry vyžadující zjišťovací řízení a podlimitní záměry.

Co musí obsahovat oznámení:  Náležitosti oznámení podle přílohy č. 3

Výhodný postup pro investora: Oznámení podle přílohy č. 4 (s náležitostmi dokumentace). Pokud investor předloží oznámení s náležitostmi dokumentace a příslušný úřad neobdrží žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření, může příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovat a že se oznámení považuje za dokumentaci. Podmínkami tohoto postupu je zpracování oznámení autorizovanou osobou podle § 19 zákona o posuzování vlivů a zpracování příslušných kapitol týkajících se soustavy Natura 2000 osobou s autorizací podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Tak může investor ušetřit čas, proces posuzování může skončit již ve fázi zjišťovacího řízení. U záměrů spadajících do kategorie I. přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (tj. záměry vždy posuzované) je nutná ještě účast osoby autorizované k hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Oznámení podlimitního záměru: Náležitosti oznámení podlimitního záměru podle přílohy č.3a

Informační systém EIA  (přehled průběhu všech oznámených záměrů, příklady oznámení, odkaz se otevře v novém okně.)

 

 Moje služby

-  zpracuji analýzu záměru z hlediska variant, analýzu střetovosti variant a navrhnu variantu optimální z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí i z hlediska investora

zpracuji oznámení záměru v kategorii I. (vždy posuzované záměry)

-  zpracuji oznámení záměru vyžadujícího zjišťovací řízení

zpracuji oznámení podlimitního záměru

zajistím zpracování oznámení záměru s náležitostmi dokumentace (u záměru v kategorii I. (vždy posuzované záměry) ve spolupráci s příslušnými autorizovanými osobami)

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 3. Zjišťovací řízení