Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení , Vydáno dne: 27. 08. 2009

Průvodce informuje investory o celém průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - Environmental Impact Assessment). Jsou zde povinnosti, vyplývající ze zákona 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podrobně rozebrány jsou jednotlivé kroky celého procesu posouzení.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Cíl: Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti (§3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí).

Povinnosti investora vyplývající ze zákona: Ten, kdo hodlá provést záměr, je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu (§ 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí).
Jakýkoliv záměr, který může významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území (§ 45h zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Ten, kdo zamýšlí uskutečnit takový záměr je povinen jeho návrh předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít významný vliv na území evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (§ 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
Ten, kdo zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle zákona je povinen zajistit provedení přírodovědného průzkumu a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy („biologické hodnocení“), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody. (§ 67 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Průběh: Stanovisko orgánu ochrany přírody, oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, závěrečné stanovisko.
Podrobně je celý průběh procesu posouzení a povinnosti investorů vztahující se k jednotlivým krokům specifikován v jednotlivých článcích tohoto průvodce. (Pokračujte článkem 1. Stanovisko orgánu ochrany přírody vlevo v menu.)

Zákon: 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.


Zákony v aktuálním znění (soubory ke stažení na stránkách Ministerstva životního prostředí, otevře se v novém okně):
zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Chce-li investor zjistit jak bude jeho záměr posuzován, může ještě před zahájením procesu posuzování požádat příslušný úřad o předběžné projednání.

Při implementaci směrnic evropského společenství (směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) bylo rozhodnuto, že vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tj. lokality soustavy Natura 2000) budou posuzovány v rámci procesu EIA.

Tím se celý proces posuzování vlivů na životní prostředí rozdělil na dvě části: A. posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a B. posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Tyto dvě části posuzování zůstávají v průběhu celého procesu poměrně nezávislé a v každém kroku procesu zůstávají oddělené. Pro investory bude užitečná vloni vydaná EIA Rukověť oznamovatele záměru (odkaz se otevře v novém okně) s podtitulem správný postup oznamovatele při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Velmi podrobný výklad celé problematiky přináší i starší materiál (2006) Metodický pokyn MŽP (odkaz se otevře v novém okně).

 Záměry vyžadující posouzení části A. (posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví)

Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii I. U těchto záměrů proto vždy musí proběhnout celý proces posuzování vlivů na životní prostředí - EIA.
Záměry vyžadující zjišťovací řízení jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii II. U těchto záměrů proto vždy musí proběhnout zjišťovací řízení, které stanoví, zda záměr podléhá posuzování podle tohoto zákona nebo zda záměr dalšímu posuzování nepodléhá.
Podlimitní záměry jsou ty záměry, které nejsou zařazeny v příloze č. 1 ani v jedné z kategorií, tj. všechny ostatní záměry. Podlimitní záměry se posuzují ve zkráceném řízení, které stanoví, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení.

Záměry vždy podléhající posuzování vlivů (z přílohy č. 1, kategorie I.) se vždy posuzují v části A. Ostatní záměry se posuzují v části A tehdy, stanoví-li tak zjišťovací řízení.

 Záměry, které vyžadují posouzení části B. (posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
Tyto záměry nejsou vyjmenovány nikde. Z podstaty věci to ani není možné. Každý konkrétní záměr je totiž nutné posoudit ve vztahu ke konkrétní lokalitě a ve vztahu ke konkrétním předmětům ochrany této lokality. Proto bylo do zákona zavedeno Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i (dále jen stanovisko OOP), které stanoví, zda je posouzení vlivu konkrétního záměru na konkrétní lokality soustavy Natura 2000 nutné.

 

Při procesu posuzování proto mohou nastat tyto případy:

1. Záměr nepodléhá povinnosti posouzení v části A, stanovisko OOP nestanoví povinnost posouzení v části B. Záměr nebude posuzován v procesu EIA.

2. Záměr nepodléhá povinnosti posouzení v části A, stanovisko OOP stanoví povinnost posouzení v části B. Záměr bude posuzován v procesu EIA podle zákona o ochraně přírody a krajiny, bez části A s důrazem na část B - vlivy záměru na EVL a PO.
Příklady z Informačního systému EIA (otevírá se v novém okně): 

3.Záměr podléhá povinnosti posouzení v části A, stanovisko OOP nestanoví povinnost posouzení v části B. Záměr bude posuzován v procesu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, část B nebude posuzována.
Příklady z Informačního systému EIA (otevírá se v novém okně): 

4. Záměr podléhá povinnosti posouzení v části A, stanovisko OOP stanoví povinnost posouzení v části B. Záměr bude posuzován v procesu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí i podle zákona o ochraně přírody a krajiny, budou posuzovány obě části, A i B.
Příklady z Informačního systému EIA (otevírá se v novém okně): 

Posuzování podléhají i již realizované záměry, u kterých investor zamýšlí změnit kapacitu nebo rozsah či objem.  

Autorizované osoby v procesu EIA

1. Posuzování vlivů na životní prostředí
Autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV). Tato autorizace je vyžadována pro zpracování dokumentace, posudku a oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 (oznámení s náležitostmi dokumentace).
2. Naturové posouzení
Autorizaci pro účely posouzení vlivů záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) upravuje § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) a vyhláška č. 468/2004 Sb. Autorizace je požadována pro zpracování posouzení podle § 45i, tj. v části B. Naturové posouzení má investor povinnost zadat, pokud stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
3. Biologické hodnocení
Autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Autorizace je požadována pro zpracování biologického hodnocení podle § 67 v části A. Povinnost zpracovat biologické hodnocení má investor pokud tak stanoví příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení.
4. Veřejné zdraví
U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje Ministerstvo zdravotnictví. (§ 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí). Vlivy na veřejné zdraví  jsou posuzovány v části A.

 

Moje služby

-  nabízím optimalizaci vašeho záměru z hlediska vlivu na životní prostředí: analýzu případných střetů a návrhy nestřetových řešení

-  zpracuji oznámení

-  jako autorizovaná osoba zpracuji biologické hodnocení

-  jako autorizovaná osoba zpracuji Naturové posouzení