Jak se liší biologické hodnocení a Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)?

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 08. 08. 2009

Oba posudky se zabývají hodnocením přírody. Zatímco biologické hodnocení se zabývá všemi částmi přírody, Naturové posouzení se vztahuje na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti  (PO) a hodnotí pouze předměty ochrany lokalit Natura 2000.Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy, se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody. Biologické hodnocení se zabývá celým průběhem plánovaného zásahu, obsahuje i srovnání variant.

 

Posouzení podle § 45i (Naturové posouzení)

Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek.

Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo záměr je povinen předložit návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít vliv na evropsky významnou lokalitu (EVL) nebo ptačí oblast (PO). Jestliže orgán ochrany přírody vliv nevyloučí, musí být záměr předmětem posouzení podle § 45i (Naturové posouzení, Naturové hodnocení). Pokud posouzení prokáže negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje variantní řešení, lze záměr schválit jen z naléhavých důvodů veřejného zájmu.

 

biologické hodnocení  posouzení podle § 45 i
 Zabývá se všemi částmi přírody ze zřetelem na zvláště chráněné druhy.  Zabývá se jen předměty ochrany dotčených EVL a PO a jejich celistvostí.
 Pokud biologické hodnocení konstatuje, že má záměr významný negativní vliv, je  v pravomoci příslušného úřadu rozhodnout o podmínkách jeho realizace.  Pokud posouzení podle §45 i konstatuje že má záměr významný negativní vliv a neexistuje-li variantní řešení, lze záměr schválit jen z naléhavých důvodů veřejného zájmu za současného uložení kompenzačních opatření.
 Opatření ke kompenzaci nepříznivých vlivů podle zákona o posuzování vlivů jsou stanovena ještě před vydáním stanoviska a jsou v něm zapracována. Tato opatření ke kompenzaci negativních vlivů jsou chápána jako zmírňující (mitigation measures), neznamenají plnohodnotnou náhradu a může je navrhovat i autorizovaná osoba.  Kompenzační opatření ve smyslu § 45i (compensation measures, článek 6.4 směrnice o stanovištích) se stanovují až po ukončení procesu posouzení nesouhlasným stanoviskem v navazujících řízeních. Kompenzační opatření v tomto smyslu znamenají plnohodnotnou náhradu škody na EVL a PO.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi