Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Keřové biotopy (biotopy řady K), Vydáno dne: 19. 02. 2009

Fotografie vysokých mezofilních a xerofilních křovin a v nich rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:   Berberidion Br.-Bl.1950
 Pruno-Rubion radulae Weber 1974


 

K3 mezofilní křoviny
K3 mezofilní křoviny
křoviny se svídou krvavou, pozdně letní aspekt křoviny s převahou lísky a s hájovými druhy
K3 mezofilní křoviny
K3 mezofilní křoviny
častý typ křovin s převládající trnkou a růží šípkovou, liniový porost teplomilný typ s mahalebkou a hrušní polničkou - Prunetum mahaleb

 

Husté, zapojené křoviny vysoké 2-5 metrů, druhově bohaté, kromě plošných porostů často liniové. Mají několik typů, podle oblasti výskytu. Bylinné patro okraje bývá světlejší a sušší, s výskytem druhů okolních trávníků a druhů lemových,  vnitřek bývá zastíněný, s nitrofilními, mezofilními nebo hájovými druhy. Vyskytují se po celé republice, hojnější jsou  v mozaikovité kulturní krajině Chybí jen v podmáčených pánvích (Třeboňsko) a ve vysokých polohách (Šumava, Krkonoše apod.)  Do biotopu nepatří  meze s převahou ovocných stromů podrostlé bezem černým, křoviny s převahou synyntropních, pasekových nebo nepůvodních dřevin (X8, X11).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dm javor babyka Acer campestre
Acer campestre, javor babyka
Dg dřišťál obecný Berberis vulgaris
dřišťál obecný
 Dg Dm svída dřín Cornus mas
svída dřín
Dg Dm svída krvavá Cornus sanguinea
Cornus sanguinea, svída krvavá
 
 Dg Dm líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus
skalník celokrajný
Dg Dm hloh Crataegus spp. (1)
hloh obecný
Dg brslen evropský Euonymus europaea
brslen evropský
Dg brslen bradavičnatý Euonymus verrucosa
brslen bradavičnatý
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
Dg Dm ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný

třešeň ptačí Prunus avium
třešeň ptačí
Dg Dm mahalebka obecná Prunus mahaleb
mahalebka obecná

Dg Dm slivoň trnka Prunus spinosa
slivoň trnka
Dg hrušeň polnička Pyrus pyraster
hrušeň polnička
Dg řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
Dg Dm růže Rosa spp. (2)
růže šípková
Dg ostružiník Rubus spp. (3)
ostružiník
ostružiník maliník Rubus idaeus
ostružiník maliník
jeřáb ptačí pravý Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
jeřáb obecný
Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
 
Dm válečka prapořitá Brachypodium pinnatum
válečka prapořitá
 
zvonek broskvolistý Campanula rapunculoides
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý Campanula persicifolia
zvonek řepkovitý

zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý

srha laločnatá Dactylis glomerata
Dactylis glomerata, srha říznačka

pýr plazivý (vlevo) Elytrigia repens
pýr plazivý (vlevo)

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka

Dm jahodník truskavec Fragaria moschata
jahodník truskavec
jahodník obecný Fragaria vesca
jahodník obecný
svízel bílý Galium album
Galium album, svízel bílý
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula
Dm kakost smrdutý Geranium robertianum
kakost smrdutý
 
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský
 
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
 
lipnice luční Poa pratensis s. lat.
Poa pratensis, lipnice luční
 
čičorka pestrá Securigera varia
čičorka pestrá
jetel prostřední Trifolium medium
jetel prostřední
kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
violka psí Viola canina
violka psí
violka Rivinova Viola riviniana
violka Rivinova
rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys
Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek

Dg kalina tušalaj Viburnum lantana

obrázky

klinopád obecný Clinopodium vulgare

obrázky

kostřava červená Festuca rubra s. lat.

obrázky

tořice japonská Torilis japonica

obrázky

 
(1) všechny domácí druhy včetně hybridogenních
(2) všechny domácí vyšší keře
(3) druhy s vazbou na nelesní prostředí (s výjimkou acidofilních), zejména ze subsekce Rubus a sérií Canenscentes, Discolores a Radulae.

 

Další informace na této stránce:
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).