Biotopy ČR - lesy a křoviny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 25. 04. 2009

Přehled křovin a lesních biotopů České republiky - biotopy řady K a L.  Podle interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Další fotografie biotopů najdete v galerii Biotopy na této stránce.

Za názvem biotopu je uvedeno číslo typu přírodního stanoviště soustavy Natura 2000, prioritní biotopy jsou označeny hvězdičkou.

 

 Kód biotopu a název  Kód Natura  Článek  Obrázek  Obrázek

 K Křoviny

 K1 Mokřadní vrbiny  -  krátký popis obrázek ČK
K1 mokřadní vrbiny - K1 mokřadní vrbiny, degradovaný fragment
 K2 Vrbové křoviny podél vodních toků    
     K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů  -  krátký popis obrázek Slov.
     K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů  3240  krátký popis
 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny  -  článek
K3 mezofilní křoviny - K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny - K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
 K4 Nízké xerofilní křoviny    článek
     K4A Porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)  40A0*  
K4A nízké křoviny - K4A nízké xerofilní křoviny se skalníkem
K4A nízké křoviny - K4A nízké xerofilní křoviny se skalníkem
     K4B Porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella)  40A0*   obrázek Slov.
     K4C Porosty bez skalníků a bez mandloně  -  
K4C, nízké xerofilní křoviny - K4C, nízké xerofilní křoviny
K4C nízké křoviny - K4C nízké xerofilní křoviny

 L Lesy

 L1 Mokřadní olšiny  -  krátký popis obrázky Slov.
 L2 Lužní lesy    
     L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)  91E0*  krátký popis obrázek Slov.
     L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy  91E0*  článek
L2.2 údolní luhy - L2.2 údolní jasanovo-olšové  luhy
L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy - 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Mixec ask-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
     L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek  91F0  článek
L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy  - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
     L2.4 Měkké luhy nížinných řek  91E0* popis obrázek ČK
 L3 Dubohabřiny    
     L3.1 Hercynské dubohabřiny  9170  článek
L3.1 hercynské dubohabřiny - Melampyro nemorosi-Carpinetum
L3.1 hercynské dubohabřiny - Melampyro nemorosi-Carpinetum
     L3.2 Polonské dubohabřiny  9170  popis obrázek z Polska
     L3.3 Karpatské dubohabřiny  91G0* a 9170  článek
L3.3 - karpatská dubohabřina - L3.3 - karpatská dubohabřina
L3.3, karpatské dubohabřiny - L3.3, karpatské dubohabřiny
     L3.4 Panonské dubohabřiny  91G0*  popis
 L4 Suťové lesy  9180*  článek
L4, suťový les - L4, suťový les, Lunario-Aceretum
L4, suťový les - L4, suťový les, Mercuriali-Fraxinetum
 L5 Bučiny    
     L5.1 Květnaté bučiny  9130  článek
L5.1 květnaté bučiny - L5.1 květnaté bučiny
L5.1 květnaté bučiny - 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum. Luzulo-Fagetum beech forests
     L5.2 Horské klenové bučiny  9130  článek
L5.2 horské bučiny - L5.2 horské klenové bučiny
     L5.3 Vápnomilné bučiny  9150  krátký popis obrázek Slov.
     L5.4 Acidofilní bučiny  9110  krátký popis obrázek Slov.
 L6 Teplomilné doubravy    
     L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy  91H0* krátký popis obrázky Slov.
     L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši  9110*  krátký popis
     L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku  9110*  článek
L6.3 doubravy na písku - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku
L6.3 doubravy na písku - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku
     L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy  9110*  článek
L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy - 91I0* Eurosibiřské stepní doubravy. Euro-Siberian steppe oak woods
L6.4 bazifilní doubravy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
     L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy    článek
         L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)  9110*  
         L6.5 B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté  -  
L6.5B acidofilní teplomilné doubravy - L6.5B acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté
L6.5B acidofilní teplomilné doubravy - L6.5B acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté
 L7 Acidofilní doubravy    
     L7.1 Suché acidofilní doubravy  -  článek
L7.1, suché acidofilní doubravy - L7.1, suché acidofilní doubravy
L7.1, suché acidofilní doubravy - L7.1, suché acidofilní doubravy
     L7.2 Vlhké acidofilní doubravy  9190  krátký popis obrázek Slov.
     L7.3 Subkontinentální borové doubravy  -  článek
subkontinentální borová doubrava - subkontinentální borová doubrava, Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum
subkontinentální borová doubrava - subkontinentální borová doubrava, Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum
     L7.4 Acidofilní doubravy na písku  -  krátký popis
 L8 Suché bory    
     L8.1 Boreokontinentální bory  -  krátký popis obrázek Slov.
     L8.2 Lesostepní bory  -  krátký popis
     L8.3 Perialpidské hadcové bory  -  krátký popis
 L9 Smrčiny    
     L9.1 Horské třtinové smrčiny  -  článek
L9.1 horské třtinové smrčiny - L9.1 horské třtinové smrčiny
L9.1 horské smrčiny - L9.1 horské třtinové smrčiny
     L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny    krátký popis
         L9.2A Rašelinné smrčiny  91D0*  
         L9.2B Podmáčené smrčiny  9410   obrázek Slov.
     L9.3 Horské papratkové smrčiny  9410  krátký popis obrázek Slov.
 L10 Rašelinné lesy    
     L10.1 Rašelinné březiny  91D0*  krátký popis obrázek Slov.
     L10.2 Rašelinné brusnicové bory  91D0*  krátký popis
     L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť  91D0*  krátký popis obrázek Slov.
     L10.4 Blatkové bory  91D0*  krátký popisDalší informace o biotopech (mapka rozšíření, statistiky, ohrožené druhy, syntaxony, popisy) najdete v Červené knize biotopů České republiky a na oficiálních stránkách AOPK pro biomonitoring.