Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 13. 02. 2009

Fotografie hercynské dubohabřiny a  v ní rostoucích rostlin. Biotop:   L3.1, hercynské dubohabřiny

Natura 2000:  
9170 * Galio-Carpinetum oak-hornbeam forest (částečně)
Fytocenologie:   Carpinion Issler 1931, asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1962, Tilio-Betuletum Passarge 1957, Stellario-Tilietum Moravec 1964


 

L3.1 hercynské dubohabřiny
L3.1 hercynské dubohabřiny
Hercynská dubohabřina, jarní aspekt Hercynská dubohabřina, jarní aspekt

 

Lesy s dominancí habru obecného nebo dubu zimního a dubu letního s častou příměsí lípy srdčité. Keřové patro je složeno z nižžších stromů, dále se vyskytuje svída, líska, zimolez pýřitý. Důležitý je výskyt jaterníku trojlaločného, bylinné patro dále tvoří hájové druhy, mechové patro je spíše potlačené. Hercynská dubohabřina se vyskytuje na svazích nebo na rovinách na živinami bohatých a hlubokých půdách, podloží může být kyselé i zásadité, na těžších půdách může být i lokální zamokření. Díky tomu se vyskytuje řada přechodných porostů a lokálních typů. Je to jeden z nejčastějších typů přirozené lesní vegetace, chybí v karpatské oblasti, na jižní Moravě,  v Krkonoších. Výskyty v jižních a západních Čechách jsou nespojité.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

javor babyka Acer campestre

Acer campestre, javor babyka

Dg Dm habr obecný Carpinus betulus

Carpinus betulus, habr obecný
 

svída krvavá Cornus sanguinea

Cornus sanguinea, svída krvavá
 

líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
 

hloh obecný Crataegus laevigata

hloh obecný

hloh jednosemenný Crataegus monogyna

hloh jednosemenný

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum

zimolez pýřitý

Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní

Dm dub letní Quercus robur
dub letní

lípa srdčitá Tilia cordata

Tilia cordata, lípa srdčitá

sasanka hajní Anemone nemorosa

Anemone nemorosa, sasanka hajní
 

zvonek broskvolistý Campanula persicifolia

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý

zvonek řepkovitý Campanula rapunculoides
zvonek řepkovitý

zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý

konvalinka vonná Convallaria majalis
Convallaria majalis, kovalinka vonná
 

srha  hajní Dactylis polygama

Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní
 

 jahodník obecný Fragaria vesca

jahodník obecný
 

pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.

Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník
 

mařinka vonná Galium odoratum

Galium odoratum, mařinka vonná
 

 Dg jaterník trojlaločný Hepatica nobilis
Hepatica nobilis, jaterník trojlaločný
 
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
 

hrachor černý Lathyrus niger

Lathyrus niger, hrachor černý
 

hrachor lecha Lathyrus vernus
Lathyrus vernus, hrachor jarní
 
pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý
 

 Dg černýš hajní Melampyrum nemorosum

černýš hajní
 

strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
 
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
 
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 
ptačinec velkokvětý Stellaria holostea
ptačinec velkokvětý

řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum

Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
 

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys

Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek
 

violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní
  

ostřice horská Carex montana

obrázky

kostřava různolistá Festuca heterophylla

obrázky

 Dg svízel lesní Galium sylvaticum

obrázek

 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).