Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 10. 03. 2009

Fotografie tvrdého luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L2.3, tvrdé luhy nížinných řek

Natura 2000:  
91F0 * Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris)
Fytocenologie:   Alnion incanae   Pawlowski et al. 1928, podsvaz Ulmenion Oberdorfer 1953


 

L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy  - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
Letní aspekt tvrdého luhu v okolí Mikulčic Letní aspekt tvrdého luhu v okolí Mikulčic, rezervace Skařiny
L2.3 tvrdé luhy nížinných řek - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
Jarní aspekt tvrdého luhu s dymnivkami v okolí Bulhar Jarní aspekt tvrdého luhu s dymnivkami v okolí Bulhar
L2.3 tvrdé luhy  - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy  - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
Jarní aspekt tvrdého luhu v okolí Bulhar Jarní aspekt tvrdého luhu s ocúny a áronem v okolí Bulhar

 

Doubravy a jaseniny s převahou dubu a jilmu habrolistého, na jižní Moravě i jasanu úzkolistého. Keřové patro tvoří střemcha, svída, bez černý a mladé stromy. Bylinné patro je druhově bohaté, převládají vlhkomilné a mezofilní druhy. Jarní aspekt je bohatý s řadou geofytů, v letním aspektu se často objevuje kopřiva dvoudomá. Mechové patro bývá potlačeno. Tvrdé luhy se vyskytují v úvalech v teplé oblasti na nivních půdách, které jsou těžší, bohaté a často na jaře zaplavované. Pro účely programu Smaragd se rozlišuje L2.3A s bohatým bylinným patrem a s dobře vyvinutou strukturou keřového a stromového patra, ostatní porosty se označují L2.3B.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

javor babyka Acer campestre

Acer campestre, javor babyka - Acer campestre, javor babyka

Dm jasan ztepilý Fraxinus excelsior

jasan ztepilý - jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
 

střemcha obecná pravá Prunus padus ssp. padus
střemcha obecná - Prunus padus
 
Dg Dm dub letní Quercus robur
dub letní - Quercus robur

lípa srdčitá Tilia cordata

Tilia cordata, lípa srdčitá - Tilia cordata, lípa srdčitá

Dg jilm vaz Ulmus laevis

jilm vaz - Ulmus laevis
 

Dg jilm habrolistý Ulmus minor

jilm habrolistý - Ulmus minor

Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

česnek medvědí Allium ursinum
česnek medvědí - Allium ursinum
 
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní - Anemone nemorosa, sasanka hajní
 
sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides
sasanka pryskyřníkovitá - Anemone ranunculoides
 
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní - Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
 
válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní - Brachypodium sylvaticum
 
ostřice třeslicovitá Carex brizoides
ostřice třeslicovitá - Carex brizoides
 
čarovník pařížský Circaea lutetiana
čarovník pařížský - Circaea lutetiana
 
Dm dymnivka dutá Corydalis cava
srha hajní Dactylis polygama
Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní - Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajn
 
kostřava obrovská Festuca gigantea
kostřava obrovská - Festuca gigantea
 
Dm orsej jarní Ficaria bulbifera
orsej jarní - Ficaria bulbifera
 
křivatec žlutý Gagea lutea
křivatec žlutý - Gagea lutea
 
sněženka podsněžník Galanthus nivalis
sněženka podsněžník - Galanthus nivalis
 
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula - Galium aparine
 
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský - Gagea lutea
 
popenec obecný Glechoma hederacea
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea - popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
 
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá - Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
 
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský - Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 
Dm pryskyřník plazivý Ranunculus repens
pryskyřník plazivý Ranunculus repens - pryskyřník plazivý Ranunculus repens
 
ostružiník ježiník Rubus caesius
ostružiník ježiník - Rubus caesius
 
ptačinec hajní Stellaria nemorum
ptačinec hajní - ptačinec hajní, Stellaria nemorum
 
Dm kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá - kopřiva dvoudomá, Urtica dioica
 

Dg Dm jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia ssp. danubialis obrázek

Dg pšeníčko rozkladité Milium effusum

obrázky 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring L2.3A
Biomonitoring L2.3B

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).