Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 15. 02. 2009

Fotografie květnaté bučiny a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L5.1, květnaté bučiny

Natura 2000:  
9130  Asperulo-Fagetum beech forests
Fytocenologie:   Fagion Luquet 1926, podsvaz Eu-Fagenion Oberdorfer 1957


 

L5.1 květnaté bučiny
L5.1 květnaté bučiny
Festuco altissimae-Fagetum Festuco altissimae-Fagetum

 

Stromové patro je tvořeno bukem lesním, někdy s příměsí dalších listnatých druhů, ve vyšších polohách i jedle bělokoré a smrku ztepilého  V keřovém patře najdeme v typickém porostu zmlazující se dřeviny a keře,  keřové patro ale často díky degradaci chybí.  Bylinné patro má pokryvnost 30-60%, místy i méně a je složeno z mezofilních lesních druhů. Mechové patro nebývá vyvinuto. Květnaté bučiny rostou na bohatých půdách s rychlou mineralizací, na různých horninách. V nižších a středních nadmořských výškách zaujímají inverzní stanoviště (chladné rokle a severní svahy), v submontánním a montánním stupni rostou na plošinách a svazích. Vyskytují se v pohořích Českého masivu, na Českomoravské vysočině a v pohořích moravských Karpat. K jednotce jsou přiřazeny i fragmenty jedlin.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

jedle bělokorá Abies alba
jedle bělokorá
Dg javor mléč Acer platanoides
javor mléč
 Dg javor klen Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus, javor klen

Dg Dm habr obecný Carpinus betulus

Carpinus betulus, habr obecný
 

 líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
lýkovec jedovatý Daphne mezereum
lýkovec jedovatý
Dg Dm buk lesní Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, buk lesní
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
zimolez pýřitý Lonicera xylosteum
zimolez pýřitý

smrk ztepilý Picea abies
smrk ztepilý
dub zimní Quercus petraea s. lat.
dub zimní

Dg lípa srdčitá Tilia cordata
lípa srdčitá
Dg lípa velkolistá Tilia platyphyllos
lípa velkolistá
Dg. jilm drsný Ulmus glabra
jilm drsný
samorostlík klasnatý Actaea spicata
samorostlík klasnatý
Dm ostřice chlupatá Carex pilosa
Carex pilosa, ostřice chlupatá
Dg kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera
Dentaria bulbifera, kyčelnice cibulkatá
 
Dg kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos
kyčelnice devítilistá
 
kapraď samec Dryopteris filix-mas
kapraď samec
Dm kostřava lesní Festuca altissima
kostřava lesní
pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.
Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník

mařinka vonná Galium odoratum
Galium odoratum, mařinka vonná

bukovník kapraďovitý Gymnocarpium dryopteris
bukovník kapraďovitý
Dg ječmenka evropská Hordelymus europaeus
ječmenka evropská
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
 
 bažanka vytrvalá Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
mléčka zední Mycelis muralis
mléčka zední
vraní oko čtyřlisté Paris guaqdrifolia
vraní oko čtyřlisté
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
 
Dg kokořík přeslenitý Polygonatum verticillatum
kokořík přeslenitý
Dg věsenka nachová Prenanthes purpurea
věsenka nachová
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 
Dg krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní
  

zimolez černý Lonicera nigra

obrázky

sveřep Benekenův Bromus benekeni

obrázky

Dg strdivka jednokvětá Melica uniflora

obrázky

 pšeníčko rozkladité Milium effusum

obrázky

starček vejčitý Senecio ovatus

obrázky

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).