Biotopy - L4, suťové lesy

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 08. 10. 2007

Fotografie suťového lesa a  v něm rostoucích rostlin. Biotop:   L4, suťové lesy

Natura 2000:  
9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Tilio-Acerion Klika 1955


 

L4, suťový les
L4, suťový les
Suťový les, Lunario-Aceretum Suťový les, Mercuriali-Fraxinetum

 

Stromové patro je druhově bohaté, převládají suťové dřeviny jako javory, lípy, jasan a jilm. Keřové patro je také bohatě vyvinuto, v bylinném patře se vyskytují druhy přesahující z okolních bučin, dubohabřin nebo údolních luhů. Typické je zastoupení nitrofilních druhů, například kakostu smrdutého nebo kopřivy a druhů vlhkomilných. Suťové lesy se vyskytují na strmých svazích s výchozy skal, svazích s výrazným půdotokem, v roklinách a v dolních částech svahů, často s akumulací balvanů nebo suti. Půdy mají obvykle vysoký obsah skeletu a jsou bohaté na živiny a vlhké. Suťové lesy tvoří maloplošné porosty do nadmořské výšky 800-900 m.n.m., vyskytují se roztroušeně v pahorkatinách až horských polohách po celé ČR. Suťové lesy mají několik typů, v nížinách jsou hojné lípy s příměsí habru, ve vyšších polohách převládá klen s příměsí buku. Na vápencích se vyskytuje typ s jelením jazykem a také typ s lípami, pěchavou vápnomilnou a s teplomilnými druhy.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg javor mléč Acer platanoides
javor mléč
 Dg javor klen Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus, javor klen
 líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
buk lesní Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, buk lesní
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
Dg srstka angrešt Ribes uva-crispa
srstka angrešt
růže převislá Rosa pendulina
růže převislá
bez černý Sambucus nigra
bez černý
bez hroznatý Sambucus racemosa
bez hroznatý
Dg. tis červený Taxus baccata
tis červený
Dg lípa srdčitá Tilia cordata
lípa srdčitá
Dg lípa velkolistá Tilia platyphyllos
lípa velkolistá
Dg. jilm drsný Ulmus glabra
jilm drsný
oměj vlčí mor Aconitum lycoctonum
oměj vlčí
samorostlík klasnatý Actaea spicata
samorostlík klasnatý
Dg Dm udatna lesní Aruncus vulgaris
udatna lesní
papratka samičí Athyrium filix-femina
papratka samičí
 zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý
 kostřava lesní Festuca altissima
kostřava lesní
 pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l. 
hluchavka pitulník, pitulník žlutý
 mařinka vonná Galium odoratum 
mařinka vonná (svízel vonný)
Dg netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
hluchavka skvrnitá Lamium maculatum
hluchavka skvrnitá
 hrachor lecha Lathyrus vernus
Lathyrus vernus, hrachor jarní
 Dg Dm měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva
měsíčnice vytrvalá
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
 bažanka vytrvalá Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý
devětsil bílý Petasites albus
devětsil bílý
Dg jelení jazyk celolistý Phyllitis scolopendrium
jelení jazyk
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
Dg Dm pěchava vápnomilná Sesleria albicans
pěchava vápnomilná Sesleria albicans (calcarea)
kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá

 vrbovka horská Epilobium montanum

obrázky

Dg kapradina laločnatá Polystichum aculeatum

obrázky

 

Mechorosty:

baňatka obecná Brachythecium rutabulum
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme
měřík příbuznýý Plagiomnium affine
měřík bodlavý Plagiomnium cuspidatum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).