Úmluva z Rio de Janeiro

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 21. 08. 2007Znění česky: Úmluva o biologické rozmanitosti (Úmluva o biodiverzitě)
Znění anglicky: Convention on Biological Diversity (CBD)
Sjednána: 1992 Rio de Janeiro
V ČR platná od: března 1994
Předmět: Úmluva si klade tři základní cíle: 1.ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí, 2. udržitelné využívání jejích složek, 3. spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů. Úmluva je celosvětově hodnocena jako  klíčový dokument v ochraně  biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).
Počet smluvních stran: 188
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Oficiální stránky: www.cbd.int/
Další odkazy: http://www.chm.nature.cz/
Úmluva v ČR:
Vláda České republiky schválila dne 25. května 2005 svým usnesením  č. 620 Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Strategie je svého druhu první materiál, který přináší komplexní ochranu biodiverzity v ČR. Jedním z hlavních cílů této Strategie, který je také ve schváleném usnesení vlády, je úkol uložený ministrům ostatních resortům, aby zohledňovali cíle Strategie v programových a odvětvových dokumentech, politikách, strategiích, koncepcích a příslušných právních předpisech.
Viz též článek Agenda 21