Zvláště chráněné druhy rostlin

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Vzácné a chráněné, Vydáno dne: 20. 08. 2007

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin podle Vyhlášky 395/1992 Sb. Slouží jako jeden z podkladů pro biologické hodnocení.


Seznam zvláště chráněných druhů rostlin v aktuálním znění podle Vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin (rostliny cévnaté)

 

1. Druhy kriticky ohrožené
bahenka psárkovitá - Heleochloa alopecuroides
bahenka šášinovitá - Heleochloa schoenoides
bařička přímořská - Triglochin maritimum
bažanka vejčitá - Mercurialis ovata
bělolist žlutavý - Filago lutescens
bika klasnatá - Luzula spicata
blatnice bahenní - Scheuchzeria palustris
bledule letní - Leucojum aestivum
bradáček srdčitý - Listera cordata
bublinatka běložlutá - Utricularia ochroleuca
bublinatka obecná - Utricularia vulgaris
bublinatka vícekvětá - Utricularia bremii
bytel rozprostřený - Kochia prostrata
cídivka (přeslička) peřestá - Hippochaete variegata
čilimník bílý - Chamaecytisus albus
devaterníček skalní - Rhodax rupifragus
devaterník velkokvětý pravý - Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
divizna ozdobná - Verbascum speciosum
drobnokvět pobřežní - Corrigiola litoralis
hadí mord maloúborný - Scorzonera parviflora
hadinec nachový - Echium russicum
hladýš andělikový - Laserpitium archangelica
hlízovec Loeselův - Liparis loeselii
hnědenec zvrhlý - Limodorum abortivum
hořec tečkovaný - Gentiana punctata
hořeček český - Gentianella bohemica
hořeček drsný - Gentianella aspera
hořeček ladní - Gentianella campestris
hořepníček jarní - Calathiana verna
hrachor bahenní - Lathyrus palustris
hrachor hrachovitý - Lathyrus pisiformis
hrachor panonský - Lathyrus pannonicus
hrotnosemenka bílá - Rhynchospora alba
hrotnosemenka hnědá - Rhynchospora fusca
hruštička prostřední - Pyrola media
huseník luční - Arabis nemorensis
huseník sudetský - Arabis sudetica
hvězdnice alpská - Aster alpinus
hvězdnička panonská - Tripolium pannonicum
hvozdík kartouzek sudetský - Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
hvozdík moravský - Dianthus moravicus
hvozdík písečný - Dianthus arenarius
chlupáček velkoúborný - Pilosella macrantha
chrastavec rolní krkonošský - Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
chrpa měkká - Cyanus mollis
jazyk jelení - Phyllitis scolopendrium
jazýček jadranský - Himantoglossum adriaticum
jeřáb krkonošský - Sorbus sudetica
jestřábník huňatý - Hieracium villosum
jitrocel černavý - Plantago atrata
jitrocel přímořský - Plantago maritima
kakost lesklý - Geranium lucidum
kandík psí zub - Erythronium dens-canis
kapraď hřebenitá - Dryopteris cristata
kapradina hrálovitá - Polystichum lonchitis
katrán tatarský - Crambe tataria
kavyl písečný - Stipa borysthenica
kavyl olysalý - Stipa glabrata
kohátka kalíškatá - Tofieldia calyculata
kolenec pětimužný - Spergula pentandra
koniklec jarní - Pulsatilla vernalis
koniklec otevřený - Pulsatilla patens
kontryhel rezeklaný - Alchemilla fissa
kopyšník tmavý - Hedysarum hedysaroides
kosatec skalní - Iris humilis
kostřava ametystová - Festuca amethystina
kostřava horská - Festuca drymeia
kotvice plovoucí - Trapa natans
kozinec písečný - Astragalus arenarius
krtičník jarní - Scrophularia vernalis
kruhatka Matthiolova - Cortusa matthioli
kruštík ostrokvětý - Epipactis leptochila
křivatec český - Gagea bohemica
kuřička Gerardova - Minuartia gerardii
kuřička jarní - Minuartia verna
kuřinka obroubená - Spergularia maritima
kuřinka solná - Spergularia salina
kýchavice černá - Veratrum nigrum
kyvor lékařský - Ceterach officinarum
lakušník plihý - Batrachium rionii
lakušník trojdílný - Batrachium baudotii
len chlupatý - Linum hirsutum
lipnice alpská - Poa alpina
lipnice jesenická - Poa riphaea
lněnka bezlistenná - Thesium ebracteatum
lněnka rolní - Thesium dollineri
lněnka zobánkatá - Thesium rostratum
lýkovec vonný - Daphne cneorum
maceška nejmenší - Viola kitaibeliana
máčka plocholistá - Eryngium planum
mandloň nízká - Amygdalus nana
mařice pilovitá - Cladium mariscus
masnice vodní - Tillaea aquatica
mateřídouška karpatská - Thymus carpaticus
matizna bahenní - Oristecum palustre
mečík bahenní - Gladiolus palustris
měkčilka jednolistá - Malaxis monophyllos
měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa
mochna Crantzova - Potentilla crantzii
mochna drobnokvětá - Potentilla micrantha
mochna jahodníkokvětá - Potentilla sterilis
mochna rozkladitá - Potentilla patula
muk (jeřáb) český - Sorbus bohemica
nehtovec přeslenitý - Illecebrum verticillatum
nepukalka plovoucí - Salvinia natans
odemka vodní - Catabrosa aquatica
ostřice bílá - Carex alba
ostřice Buxbaumova - Carex buxbaumii
ostřice ječmenovitá - Carex hordeistichos
ostřice pochvatá - Carex vaginata
ostřice pozdní krkonošská - Carex serotina subsp. pseudoscandinavica
ostřice skalní - Carex rupestris
ostřice tmavá - Carex atrata
ostřice vláskovitá - Carex capillaris
ovsíř stepní - Helictotrichon desertorum
pampeliška besarabská - Taraxacum bessarabicum
pampeliška pozdní - Taraxacum serotinum
pěchava slatinná - Sesleria uliginosa
pelyněk Pančičův - Artemisia pancicii
pětiprstka obecná hustokvětá - Gymnadenia conopsea subsp. densiflora
pcháč žlutoostenný - Cirsium brachycephalum
pískavice provensálská - Trigonella monspeliaca
plamének celolistý - Clematis integrifolia
plavín štítnatý - Nymphoides peltata
plavuník trojklasý - Diphasiastrum tristachyum
plevnatec lesostepní - Danthonia alpina
ploštičník evropský - Cimicifuga europaea
pobřežnice jednokvětá - Litorella uniflora
podmrvka hadcová - Notholaena marantae
pochybek severní - Androsace septentrionalis
polej obecná - Pulegium vulgare
pomněnka úzkolistá - Myosotis stenophylla
popelivka sibiřská - Ligularia sibirica
potočnice malolistá - Nasturtium microphyllum
prasetník lysý - Hypochoeris glabra
prorostlík prutnatý - Bupleurum affine
prorostlík nejtenčí - Bupleurum tenuissimum
prstnatec plamatý - Dactylorhiza maculata
prstnatec Traunsteinerův - Dactylorhiza traunsteineri
prustka obecná - Hippuris vulgaris
pryšec lesklý - Tithymalus lucidus
pryšec vrbolistý - Tithymalus salicifolius
psineček alpský - Agrostis alpina
puchýřník sudetský - Cystopteris sudetica
pupavík pampeliškový - Colobium taraxacoides
puštička rozprostřená - Lindernia procumbens
razitka smrdutá - Aposeris foetida
rdest dlouholistý - Potamogeton praelongus
rdest hrotitý - Potamogeton friesii
rdestice hustolistá - Groenlandia densa
rohohlavec rovnorohý - Ceratocephala testiculata
rosnatka anglická - Drosera anglica
rosnatka prostřední - Drosera intermedia
rozchodnice růžová - Rhodiola rosea
roschodník pýřitý - Sedum villosum
rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides
rozrazil slanistný - Veronica scardica
rožec hadcový - Cerastium alsinifolium
rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum
ruměnice písečná - Onosma arenarium
rýt velkokališní - Reseda phyteuma
řečanečka menší - Caulinia mimor
řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflora
řeřišnice Opizova - Cardamine opizii
řeřišnice rýtolistá - Cardamine resedifolia
řeřišničník skalní - Cardaminopsis petraea
sinokvět chrpovitý - Jurinea cyanoides
sítina hlavatá - Juncus capitatus
sítina rybniční - Juncus tenageia
sítina kulatoplodá - Juncus sphaerocarpus
sítina slatinná - Juncus subnodulosus
sítina tmavá - Juncus atratus
sivěnka přímořská - Glaux maritima
skalnatka (písečnice) velkokvětá - Czernohorskya grandiflora
sklenobýl belistý - Epipogium aphyllum
skrytěnka bodlinatá - Crypsis aculeata
sleziník černý - Asplenium adiantum-nigrum
sleziník klamný - Aspenium adulterinum
smldník kmínolistý - Peucedanum carvifolia
smrkovník plazivý - Goodyera repens
snědovka kulatoplodá - Loncomelos sphaerocarpus
solenka Valerandova - Samolus valerandii
solnička panonská - Suaeda pannonica
srpovník karbinocolistý - Klasea lycopifolia
starček bažinný - Senecio paludosus
starček skalní - Senecio rupestris
starček zlatý - Senecio doria
stařinec (starček) dlouholistý - Tephroseris longifolia
stařinec (starček) oranžový - Tephroseris aurantiaca
stulík malý - Nuphar pumila
suchopýr štíhlý - Eriophorum gracile
světlík slovenský - Euphrasia slovaca
svízel sudetský - Galium sudeticum
svízelka piemontská - Cruciata pedemontana
šabřina tatarská - Conioselinum tataricum
šalvěj vlnatá - Salvia aethiopis
šášina načernalá - Schoenus nigricans
šášina rezavá - Schoenus ferrugineus
šídlatka jezerní - Isoetes lacustris
šídlatka ostnovýtrusá - Isoetes tenella
škarda panonská - Crepis pannonica
škarda sibiřská - Crepis sibirica
švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis
timoj trojlaločný - Laser trilobum
tomkovice plazivá - Hierochloe repens
tořič čmelákovitý - Ophrys holosericea
tořič muchonosný - Ophrys insectifera
tořič včelonosný - Ophrys apifera
toříček jednohlízný - Herminium monorchis
trojřadka Micheliova - Dichostylis micheliana
třtina nachová - Calamagrostis purpurea
třtina tuhá - Calamagrostis stricta
tučnice česká - Pinguicula bohemica
tuřice (ostřice) dvoudomá - Vignea dioica
tuřice (ostřice) šlahounovitá - Vignea chordorrhiza
tuřice (ostřice) úzkolistá - Vignea stenophylla
úložník (rozrazil) pochybný - Pseudolysimachion spurium
úpor přeslenitý - Elatine alsinastrum
včelník rakouský - Dracocephalum austriacum
vikev horomilná - Vicia oreophila
violka bílá - Viola alba
violka vyšší - Viola elatior
vítod douškolistý - Polygala serpyllifolia
volovec vrbolistý - Buphthalmum salicifolium
vranečkovec švýcarský - Lycopodioides helveticum
vratička heřmánkolistá - Botrychium matricariifolium
vratičkovec mnohoklaný - Sceptridium multifidum
vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides
vrba bylinná - Salix herbacea
vrba černající - Salix myrsinifolia
vrba dvoubarvá - Salix bicolor
vrba laponská - Salix lapponum
vstavač řídkokvětý - Orchis laxiflora
vstavač trojzubý - Orchis tridentata
všivec krkonošský - Pedicularis sudetica
všivec statný - Pedicularis exaltata
všivec žezlovitý - Pedicularis sceptrum- carolinum
zapalička veliká - Tordylium maximum
zdrojovka prameništní - Montia fontana
zeměžluč přímořská - Centaurium litorale
zevar úzkolistý - Sparganium angustifolium
zimozelen okolíkatý - Chimaphila umbellata
zvonek český jesenický - Campanula bohemica subsp. gelida
zvonek sudetský - Campanula sudetica
zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia
židovník německý - Myricaria germanica
žluťucha jednoduchá - Thalictrum simplex

 

2. Druhy silně ohrožené
aldrovanda měchýřkatá - Aldrovanda vesiculosa
bahnečka chodkvětá - Eleocharis quinqueflora
bazanovec kytkokvětý - Naumburgia thyrsiflora
běloprstka horská - Leucorchis albida
bříza zakrslá - Betula nana
bublinatka prostřední - Utricularia intermedia
cídivka (přeslička) přezimující - Hippochaete hyemalis
česnek hranatý - Allium angulosum
česnek tuhý - Allium strictum
čičorka pochvatá - Coronilla vaginalis
devaterka rozprostřená - Fumana procumbens
dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina
hladýš pruský - Laserpitium prutenicum
hlavinka horská - Traunsteinera globosa
hořec šumavský - Gentiana pannonica
hořeček nahořklý - Gentianella amarella
hořeček žlutavý - Gentianella lutescens
hořepník luční - Pneumonanthe vulgaris
hrachor různolistý - Lathyrus heterophyllus
hvězdoš podzimní - Callitriche hermaphroditica
hvozdík Lumnitzerův - Dianthus lumnitzeri
hvozdík kartouzek úzkolistý - Dianthus carthusianorum subsp. capilifrons
hvozdík pyšný - Dianthus superbus
hvozdík sivý - Dianthus gratianopolitanus
chrpa horská - Cyanus montanus
chudina zední - Draba muralis
jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina
jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora
jestřábník alpský - Hieracium alpinum
jinořadec kadeřavý - Cryptogramma crispa
kapradina plevinatá - Polystichum braunii
kapradina skalní - Woodsia ilvensis
kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla
kavyl sličný - Stipa pulcherrima
kavyl Smirnovův - Stipa smirnovii
kavyl tenkolistý - Stipa tirsa
koniklec luční - Pulsatilla pratensis
koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis
konitrud lékařský - Gratiola officinalis
korálice trojklanná - Corallorhiza trifida
kosatec bezlistý - Iris aphylla
kosatec nízký - Iris pumila
kosatec pestrý - Iris variegata
kosatec sibiřský - Iris sibrica
kosatec trávovitý - Iris graminea
kostřava peřestá - Festuca versicolor
kozinec bezlodyžný - Astragalus excapus
kozinec rakouský - Astragalus austriacus
kropenáč vytrvalý - Swertia perennis
kruštík bahenní - Epipactis palustris
kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla
kruštík polabský - Epipactis albensis
kruštík růžkatý - Epipactis muelleri
kuřička hadcová - Minuartia smejkalii
ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia
leknín bělostný - Nymphaea candida
leknín bílý - Nymphaea alba
lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum
lipnice plihá - Poa laxa
lomikámen latnatý - Saxifraga paniculata
lomikámen růžicovitý - Saxifraga decipiens
lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites
lomikámen vstřícnolistý - Saxifraga oppositifolia
mečík obecný - Gladiolus imbricatus
medvědice lékařská - Arctostaphylos uva- ursi
okrotice červená - Cephalanthera rubra
oman německý - Inula germanica
oměj jedhoj - Aconitum anthora
oměj tuhý - Aconitum firmum
ostružiník moruška - Rubus chamaemorus
ostřice černoklasá - Carex melanostachya
ostřice chudá - Carex paupercula
ostřice lemovaná - Carex hostiana
ostřice mokřadní - Carex limosa
ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa
ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda
ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa
ostřice žitná - Carex secalina
ožanka čpavá - Teucrium scordium
ožanka horská - Teucrium montanum
plavuník alpský - Diphasiastrum alpinum
plavuník Isslerův - Diphasiastrum issleri
plavuňka zaplavovaná - Lycopodiella inundata
potočnice lékařská - Nasturtium officinale
prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina
prstnatec pleťový - Datylorhiza incarnata
prvosenka nejmenší - Primula minima
pryšec bahenní - Tithymalus palustris
pryšec hranatý - Tithymalus angulatus
pryskyřník ilyrský - Ranunculus illyricus
pryskyřník veliký - Ranunculus lingua
puchýřka útlá - Coelanthus subtilis
rdest alpský - Potamogeton alpinus
rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia
rudohlávek jehlancovitý - Anacamptis pyramidalis
růžkatec potopený - Ceratophyllum submersum
řezan pilolistý - Stratiotes aloides
sesel pestrý - Seseli varium
sinokvět měkký - Jurinea mollis
sítina slanisková - Juncus gerardii
sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium
smil písečný - Helichrysum arenarium
starček poříční - Senecio fluviatilis
starček roketolistý - Senecio erucifolius
stařinec (starček) celolistý - Tephroseris integrifolia
stračka vyvýšená - Delphinium elatum
střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus
suchopýrek alpský - Baeothryon (Trichophorum) alpinum
šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus
šafrán karpatský - Crocus heuffelianus
šater latnatý - Gypsophila paniculata
šater svazčitý - Gypsophila fastigiata
šicha černá - Empetrum nigrum
šišák hrálolistý - Scutellaria hastifolia
tis červený - Taxus baccata
topolovka bledá - Alcea biennis
třezalka sličná - Hypericum elegans
třtina pestrá - Calamagrostis varia
třtina pobřežní - Calamagrostis pseudophragmites
tučnice obecná - Pinguicula vulgaris
úrazník uzlovitý - Sagina nodosa
vemeníček zelený - Coeloglossum viride
větrnice (sasanka) narcisokvětá - Anemonastrum narcissiflorum
violka nízká - Viola pumila
violka obojaká - Viola ambigua
violka slatinná - Viola stagnina
violka žlutá - Viola lutea
vláskatec tajemný - Trichomanes speciosum
vraneček brvitý - Selaginella selaginoides
vrba velkolistá - Salix appendiculata
vstavač bledý - Orchis pallens
vstavač mužský - Orchis mascula
vstavač nachový - Orchis purpurea
vstavač obecný - Orchis morio
vstavač osmahlý - Orchis ustulata
vstavač vojenský - Orchis militaris
všivec bahenní - Pedicularis palustris
všivec mokřadní - Pedicularis sylvatica
záraza síťnatá - Orobanche reticulata
zběhovec jehlancovitý - Ajuga pyramidalis
zdrojovka pobřežní - Montia hallii
zevar nejmenší - Sparganium minimum
zvonečník hlavatý - Phyteuma orbiculare
zvonek český - Campanula bohemica
zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria
zvonek vousatý - Campanula barbata
žabníček vzplývavý - Luronium natans
žluťucha slatinná - Thalictrum flavum

 

3. Druhy ohrožené
aron plamatý - Arum maculatum
bělozářka liliovitá - Anthericum liliago
bledule jarní - Leucojum vernum
brambořík nachový - Cyclamen purpurascens
cídivka (přeslička) větevnatá - Hippochaete ramosissima
černýš český - Melampyrum bohemicum
česnek hadí - Allium victorialis
divizna brunátná - Verbascum phoeniceum
dřín obecný - Cornus mas
dřípatka horská - Soldanella montana
dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens
dvojštítek měnlivý - Biscutella varia
ďáblík bahenní - Calla palustris
hadí mord nachový - Scorzonera purpurea
hadilka obecná - Ophioglossum vulgatum
hlaváček jarní - Adonanthe vernalis
hořepník tolitovitý - Pneumonanthe asclepiadea
hvězdice chlumní - Aster amellus
hvozdík křovištní - Dianthus seguieri
chrpa chlumní - Cyanus triumfettii
kamzičník rakouský - Doronicum austriacum
kapradiník bažinný - Thelypteris palustris
kavyl Ivanův - Stipa joannis
klikva bahenní - Oxycoccus palustris
koniklec bílý - Pulsatilla scherfelii
koprníček bezobalný - Mutellina purpurea
koprník štětinolistý - Meum athamanticum
kostival český - Symphytum bohemicum
koulenka vyšší - Globularia punctata
kozinec dánský - Astragalus danicus
kozinec vičencovitý - Astragalus onobrychis
kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis
kruštík modrofialový - Epipactis purpurata
kruštík tmavočervený - Epipactis atrorubens
kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia
kýchavice bílá - Veratrum album
len tenkolistý - Linum tenuifolium
len žlutý - Linum flavum
lilie zlatohlávek - Lilium martagon
lomikámen cibulkatý - Saxifraga bulbifera
medovník velkokvětý - Melittis melissophyllum
měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva
modravec tenkokvětý - Leopoldia tenuiflora
mochna chlumní středočeská - Potentilla collina subsp. lindackeri
mochna skalní - Potentilla rupestris
mochna zlatokvětá duryňská - Potentilla parviflora subsp. thuringiaca
okrotice bílá - Cephalanthera damasonium
okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia
oman oko Kristovo - Inula oculus-christi
oměj pestrý - Aconitum variegatum
oměj šalamounek - Aconitum callibotryon
oměj vlčí - Aconitum vulparia
ostřice tlapkatá - Carex pediformis
pampeliška bahenní - Taraxacum palustre
pérovník pštrosí - Matteuccia struthiopteris
pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea
plamének přímý - Clematis recta
plavuň pučivá - Lycopodium annotinum
plavuník Zeillerův - Diphasiastrum zeilleri
plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum
pleška stopkatá - Calycocorsus stipitatus
prha chlumní - Arnica montana
prostřelenec (hořec) křížatý - Tretorhiza cruciata
prstnatec májový - Dactylorhiza majalis
prstnatec listenatý - Dactylorhiza lonegebracteata
pryšec huňatý - Tithymalus villosus
pupečník obecný - Hydrocotyle vulgaris
rojovník bahenní - Ledum palustre
sasankovka (sasanka) lesní - Anemone sylvestris
sněženka předjarní - Galanthus nivalis
šicha obojaká - Empetrum hermaphroditum
tařice skalní - Aurinia saxatilis
tolije bahenní - Parnassia palustris
trávnička obecná hadcová - Armeria vulgaris subsp. serpentini
třemdava bílá - Dictamnus albus
tuřice (ostřice) blešní - Vignea pulicaris
tuřice (ostřice) Davallova - Vignea davalliana
upolín evropský - Trollius altissimus
vachta trojlístá - Menyanthes trifoliata
vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia
vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha
vranec jedlový - Huperzia selago
vratička měsíční - Bottrychium lunaria
vrba plazivá - Salix repens
vřesovec pleťový - Erica herbacea
zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus
zlatovlásek obecný - Crinitina (Aster) linosyris
zvonek boloňský - Campanula bononiensis
zvonek sibiřský - Campanula sibirica
žebratka bahenní - Hottonia palustris
žluťucha smrdutá - Thalictrum foetidum