L 10.4 blatkové bory

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 10. 01. 2006

Krátký popis biotopu.Blatkové bory tvoří poslední stadium vývoje vrchovišť ve středních polohách. Převládá borovice blatka, příměs tvoří borovice lesní, smrk ztepilý a hybrid blatky a borovice lesní, méně bříza pýřitá.  Výška stromového patra bývá okolo 8-10 metrů, zapojení stromového patra kolísá od jednotlivých stromů až po zapojené porosty. Bylinné patro mívá nižší pokryvnost, převládají keříčky - rojovník bahenní, borůvka, brusinka, vlochyně. Na vlhčích místech přistupuje suchopýr pochvatý. Mechové patro tvoří rašeliníky, méně jiné mechorosty. Rašeliniště konvexního tvaru s hladinou vody blízko pod povrchem. Biotop je citlivý na změny vodního režimu, řada porostů byla silně ovlivněna člověkem. Rozlišují se tři stadia, podle výšky hladiny podzemní vody: stadium se suchopýrem pochvatým, stadium s převahou rojovníku bahenního a stadium s borůvkou. Zpravidla navazují na L 10.2, L9.2 nebo R3.1. Blatkové bory se vyskytují v Třeboňské pánvi, v nižších partiích Šumavy,  v Českém lese, Slavkovském lese, Žďárských vrších a v Hruhém Jeseníku.

 

Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole.

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).